Nyhetsarkiv - Startsidan

 • 2017-01-20

  Sök statsbidrag – nu öppnar ansökan till flera statsbidrag

  Nu öppnar ansökan till flera nya statsbidrag. Det är skolans eller förskolans huvudman som söker statsbidragen i Mina sidor. I statsbidragskalendern får du en översikt över alla bidrag för 2017.

 • 2017-01-12

  Genomför ni nationella prov på dator?

  När eleverna ska genomföra nationella delprov som prövar skriftlig framställning i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska finns det sedan tidigare möjlighet att använda dator. Läs vad som gäller för att genomförandet av provet ska bli så säkert som möjligt.

 • 2017-01-11

  Obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan

  Från 1 januari 2017 är det obligatoriskt för huvudmän i grundsärskolan att använda bedömningstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1.

 • 2017-01-10

  Stödbehov upptäcks men stödet uteblir

  Nästan varannan lärare tycker att betygen från årskurs 6 har gjort det lättare att upptäcka elever som behöver stöd. Däremot finns inga tydliga tecken på att det har lett till att fler elever ges särskilt stöd. Det visar Skolverkets utvärdering av betygen från årskurs 6.

 • 2017-01-05

  Utökad rätt att läsa upp behörighet på komvux

  Från och med 1 januari 2017 finns det större möjligheter att gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola.

 • 2016-12-20

  Tre av fyra gymnasieelever får examen inom tre år

  På gymnasieskolans nationella program får 74 procent av eleverna examen inom tre år. Den högsta andelen finns på naturvetenskapliga- och industritekniska programmet. Det visar ny betygsstatistik som även finns på skol- och kommunnivå.

 • 2016-12-19

  Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

  Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror.

 • 2016-12-19

  Slöjdens estetiska och kulturella uttryck

  Många lärare tycker att det är svårt att veta hur man kan arbeta med estetiska och kulturella uttryck i slöjdundervisningen.  I det nya stödmaterialet förklarar vi begrepp, ger undervisningsexempel och inspiration hur estetiska och kulturella uttryck kan komma in i slöjdundervisningen.

 • 2016-12-15

  Stöd: nya delar i läroplanen för förskoleklass och fritidshem

  Nu finns nya kommentarmaterial och diskussionsunderlag. I mars håller Skolverket fyra webbinarier som riktar sig till rektorer och personal i förskoleklass och fritidshem.

 • 2016-12-14

  Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

  Den 1 januari 2017 ändras reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. De nya reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen. Reglerna om aktiva åtgärder mot kränkande behandling i skollagen ändras inte.

 • 2016-12-07

  Sök frågor och svar om bedömning och betyg

  Besök Skolverkets frågeforum för betyg och betygssättning. Här kan du söka och läsa svar om bedömning och betyg. Om du inte hittar din fråga kan du även ställa egna frågor till undervisningsråd på Skolverket.

 • 2016-12-06

  Svenska elever bättre i PISA

  Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. Titta på presskonferensen i efterhand.

 • 2016-12-05

  Stöd i att lära vuxna att läsa och skriva

  Webbmaterialet visar hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. Sidan vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

 • 2016-12-02

  Beslut om höjda lärarlöner

  Nu har Skolverket granskat rekvisitionerna, alltså den summa pengar som kommuner och övriga huvudmän tidigare begärt för att höja lärarnas löner inom ramen för regeringens satsning på Lärarlönelyftet. Nästan alla rekvisitioner har godkänts.

 • 2016-12-01

  Besök oss på Yrkes EM i Göteborg

  Det är viktigt att göra väl underbyggda gymnasieval. Det bidrar till att elever blir mer motiverade. Därmed minskar risken för avhopp och byten av gymnasieprogram. För att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och få fler att söka yrkesprogrammen står Skolverket bakom Yrkesutbildningens år 2016 och medverkar på Yrkes-EM i Göteborg den 1-3 december 2016.

 • 2016-12-01

  Terminsbetyg – så fungerar det

  Vid terminsbetyg tar du som lärare hänsyn till årskursen, undervisningen och vilka delar av kunskapskraven som prövats. Läs mer och titta på vår film.

 • 2016-11-30

  Bidrag ger mindre barngrupper på över 2000 förskolor

  Nu har kommuner och fristående huvudmän redovisat hur de använt bidraget för att minska barngruppernas storlek för läsåret 2015/2016. Redovisningen visar att 447 kommuner och fristående förskolor har genomfört åtgärder som minskat barngruppernas storlek på totalt 2327 förskolor.

 • 2016-11-30

  Så kan ni arbeta aktivt med läsförståelse

  Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter. Ladda ner eller beställ boken som belyser vad du som rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse.

 • 2016-11-29

  Gymnasieelever har förbättrats i avancerad matematik men försämrats i fysik

  Svenska gymnasieelever som läser avancerad matematik förbättrar sina resultat i den internationella kunskapsmätningen TIMSS Advanced 2015. Samtidigt försämras resultaten i fysik jämfört med förra mätningen 2008.

 • 2016-11-29

  Elever bättre i matematik och naturvetenskap

  TIMSS 2015 visar ett trendbrott. Efter försämringar i tidigare undersökningar så förbättras nu de flesta resultaten. Fjärdeklassarna förbättrar sig i matematik och når samma nivå i naturvetenskap som i förra undersökningen. Åttondeklassarna blir bättre i både matematik och naturvetenskap.

 • 2016-11-25

  Lärare nöjda med Matematiklyftet

  Lärare är nöjda med Matematiklyftet. Dessutom har de matematiklärare som deltagit utvecklat sin undervisning och känner att de fått bättre självförtroende och trygghet i yrkesrollen. Det visar den slutredovisning som Skolverket gjort och som baseras på utvärderingar av Ramböll och Umeå Universitet.

 • 2016-11-25

  Utvärdering av satsning på naturvetenskap och teknik

  Läs vilka utvecklingsinsatser som Skolverket genomfört på uppdrag av regeringen inom områdena naturvetenskap och teknik åren 2012-2016.

 • 2016-11-22

  Utredning av naturturism

  Skolverket föreslår ingen ny inriktning mot naturturism i naturbruksprogrammet. En anledning är att en turisminriktning med kurser i naturturism redan idag finns inom hotell- och turismprogrammet och att skolor kan lägga in fördjupningskurser.

 • 2016-11-22

  Betygstider

  Terminen närmar sig sitt slut och det är dags att sätta betyg. Läs mer om vårt stöd och få svar på dina frågor om bedömning och betyg.

 • 2016-11-21

  100 miljoner till åtta kommuner

  Åtta kommuner som tagit emot många nyanlända barn och ungdomar i förhållande till sitt totala elevantal får dela på 100 miljoner kronor. Pengarna ska stötta utbildningsverksamheten i kommunen, och betalas ut av Skolverket utan ansökan. Summorna varierar mellan cirka 1,2 – 34,2 miljoner kronor. Här är listan på alla kommuner som får bidrag.

 • 2016-11-21

  Specialpedagogik för lärande

  Kompetensutveckla lärare för att nå alla elever. Gör det genom kollegialt lärande. Lärarna kan pröva aktiviteter direkt i undervisningen. Sista ansökningsdag är den 21 december 2016.

 • 2016-11-17

  Läslyftet: Ansökan öppen för 2017-2018

  Huvudmän kan nu söka statsbidrag för att delta i Läslyftet läsåret 2017/18. Ansökan är öppen till den 16 december.

 • 2016-11-16

  Utveckla digital kompetens

  Nu finns ny kompetensutveckling för dig som vill förbättra din undervisning med hjälp av digitala verktyg. Skolverket har också tagit fram material för både lärare och skolbibliotekarier kring kritisk användning av nätet.

 • 2016-11-10

  Stor elevökning på gymnasieprogram för nyanlända

  Antalet elever som går språkintroduktion har ökat med 77 procent sedan förra läsåret - från 18 700 elever till 33 100 elever det här läsåret. Språkintroduktion är nu det fjärde största programmet i gymnasieskolan. Nästan en av tio gymnasieelever går idag språkintroduktion. Det visar Skolverkets första sammanställning av ny elevstatistik för gymnasieskolan.

 • 2016-11-07

  När elever mår bättre så lär de sig bättre

  Sök nytt statsbidrag för att finansiera insatser som bidrar till hälsofrämjande skolutveckling. Bidraget kan användas för att stödja pågående satsningar eller uppstart av nya. Sök senast 1 december.