Prövning i vuxenutbildningen

Prövning i kommunal vuxenutbildning

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Det här gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Är du däremot elev i gymnasieskolan får du inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete som du redan fått ett godkänt betyg på. 

Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Prövningen ska göras av en eller flera lärare. Om prövningen genomförs av två eller flera lärare och dessa inte kan enas om ett betyg ska betyget sättas av rektorn.

20 kap. 30-31 §§ skollagen (2010:800)

Betygssättning efter en validering i kommunal vuxenutbildning sker genom prövning. 

4 kap. 24 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning


Prövning i utbildning i svenska för invandrare

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från utbildning i svenska för invandrare ska ha möjlighet att genomgå prövning. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen.

Prövningen ska göras av en eller flera lärare. Om prövningen genomförs av två eller flera lärare och dessa inte kan enas om ett betyg ska betyget sättas av rektorn. 

22 kap. 24-25 §§ skollagen (2010:800)

Betygssättning efter en validering i utbildning i svenska för invandrare sker genom prövning.

4 kap. 24 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning


Avgifter vid prövning

Det finns möjlighet för skolan att ta ut en avgift för prövning. Avgiften får högst vara 500 kronor.

Avgift får dock inte tas ut för

  • elev inom kommunal vuxenutbildning som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,
  • elev inom kommunal vuxenutbildning som, inom ramen för en kurs, genomgår prövning efter validering, eller
  • den som efter avslutad kurs i utbildning i svenska för invandrare inte har nått upp till nivån för betyget E.

Förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet


Prövning av äldre kurser

Kommunal vuxenutbildning

Den som har påbörjat en kurs, delkurs eller ett projektarbete i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 kan inte längre genomgå prövning i kurser enligt den äldre förordningen. 

Utbildning i svenska för invandrare

Den som har påbörjat en kurs före den 1 juli 2012 kan inte längre genomgå prövning i kurser enligt den äldre förordningen. 

Senast granskad: 2016-08-10
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten