Genomförandet av nationella prov i årskurs 9

I lärarinformationen till varje prov finns anvisningar för hur genomförandet av de nationella proven ska gå till. Skolan bör ha rutiner för att proven ska kunna genomföras säkert och enligt anvisningarna.

De nationella proven i årskurs 9 får endast genomföras på de provdatum som Skolverket har fastställt. 

Provdatum för ämnesproven i årskurs 9

Muntliga delprov

I ämnesproven i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska finns muntliga delprov. Det muntliga delprovet är en del av det nationella provet och är obligatoriskt att genomföra. I grundskolans kursplaner ingår att kunna samtala i och om ämnet. Därför prövar proven den muntliga förmågan.

Hur skolan organiserar provet beror mycket på förhållandena i den egna klassen och skolan. Det är en fördel om lärarna, tillsammans och med stöd av skolledningen, kan planera genomförandet utifrån provets anvisningar. Genomförandet kan samordnas i de ämnen som har muntliga delprov. Man behöver inte genomföra proven en bestämd dag eller vecka, utan under en längre tid. Men man måste hålla sig inom ramen för provtiden. När det finns behov kan ett muntligt prov genomföras i en mindre grupp än hel- eller halvklass.

Läs mer om att organisera genomförandet av muntliga delprov

Laborativa delprov

I ämnesproven i biologi, fysik och kemi ingår en provdel som prövar elevernas förmåga att genomföra en naturvetenskaplig undersökning. Det laborativa delprovet genomförs i halvklass av utrymmes- och säkerhetsskäl samt för att minimera risken för fusk.

Rast under provet

Utgångspunken för genomförandet är att eleverna ska få visa vad de kan utan otillåtna hjälpmedel och utan möjlighet att kommunicera med varandra eller andra om det inte är en del av provet. I lärarinformationen finns information om när det passar bra att ta rast. 

Provtid

Hur länge en elev måste sitta kvar vid provtillfället bestämmer varje skola utifrån sina lokala förutsättningar. Om en elev verkligen är färdig med sitt prov kan eleven få lämna klassrummet. Samtidigt kan det vara störande om elever hela tiden lämnar rummet. Vid vissa prov kan det därför vara en fördel om eleverna sitter hela provtiden. 

Om en elev är försenad 

Skolan avgör om en elev som kommer för sent till ett provtillfälle ska få genomföra provet eller inte. Om eleven får möjlighet att visa vad han eller hon kan vid provet får läraren bättre underlag för bedömning. 

Senast granskad: 2013-05-16
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten