Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

Provet är gemensamt i svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Bedömningsunderlag och vissa uppgifter kan dock skilja sig åt mellan ämnena eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och kunskapskrav. Provet är obligatoriskt att använda på samtliga program.

 

Delprov Genomförande Innehåll Tidsåtgång
A Genomförs på lektionstid före delprov B och C Eleven håller ett informerande anförande. Ca. 10 min per elev
B Provdag Eleven läser texter och svarar på frågor om texterna. 120 min
C Provdag Eleven skriver en text med anknytning till texterna i texthäftet. 180 min

Delprov A: muntlig framställning

Delprov A genomförs på lektionstid eller på särskild tid som skolan har bestämt under en period på cirka fem veckor före genomförandet av delprov B och C. Provuppgiften leder till individuella, muntliga anföranden inom provets tema. Framförandena med efterföljande klassrumssamtal utgör ett tillfälle för klassen att gemensamt bearbeta temat. 


Delprov B: läsförståelse

Delprov B genomförs på angiven provdag och prövar läsförståelse och analys av olika typer av texter. Eleverna får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är av olika slag, dels flervalsuppgifter, dels sådana som leder till elevproducerade svar av olika längd. 


Delprov C: skriftlig framställning

Delprov C genomförs på angiven provdag. Vid provtillfället får eleverna samma texthäfte som vid delprov B samt ett uppgiftshäfte med fyra skrivuppgifter varav de ska välja en. Skrivuppgiften leder till en sammanhängande text om 300–600 ord som bygger på läsning av texthäftet.

Senast granskad: 2013-03-06
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten