Nationella prov i årskurs 6

I årskurs 6 (årskurs 7 i specialskolan) genomför eleverna nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. De nationella proven i biologi, fysik, kemi samt geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap är från våren 2015 frivilliga för skolor att använda.

Nationellt prov i engelska Nationellt prov i matematik Nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk Nationella prov i NO Nationella prov i SO


Nationella prov i SO och NO i årskurs 6

Från och med 2016 erbjuds inte längre nationella prov i de natur- och samhällsorienterande ämnena i årskurs 6. Vi kommer att erbjuda bedömningsstöd i form av prov i bedömningsportalen. Prov kommer att finnas tillgängliga från och med mars 2016.


När genomförs proven?

Proven ska enligt skolförordningen genomföras i slutet av 6, men Skolverket har möjlighet att föreskriva om att prov får genomföras vid en annan tidpunkt. De flesta prov ligger utspridda under vårterminen, för att de inte ska komma alltför tätt men ändå användas som stöd för bedömning vid årskursens slut. De muntliga delproven i årskurs 6 och 9 har sedan läsåret 2015/2016 flyttats till höstterminen för att minska arbetsbördan för både lärare och elever under vårterminen. Dessa prov ska genomföras under provperioden på höstterminen och kan inte senareläggas. 

Provdatum för de nationella proven i årskurs 6


Information till föräldrar

Varje läsår tas ett informationsbrev riktat till vårdnadshavare fram. I brevet finns information om syftet med proven och hur de genomförs. Du som lärare kan hämta brevet här och dela ut till elevernas vårdnashavare.

Information till föräldrar

Senast granskad: 2015-09-17
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner