Förskolelyftet

Förskolans läroplan reviderades 2010 och nya krav infördes. Därför erbjuder vi kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Ambitionen är att förskolans måluppfyllelse ska bli högre.

Tanken är att fortbildningen ska öka förskolepersonalens kunskap på områden där kraven skärpts i läroplanen. Fokus ligger på dokumentation, uppföljning och utvärdering, samt på att leda kvalitetsarbete men även det centrala arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Dessutom finns en kurs i naturvetenskap och teknik, samt en med inriktning flerspråkighet och interkulturell kompetens.

Det blir ingen ansökningsomgång inför våren 2015 eftersom Skolverket ännu inte har fått ett förlängt uppdrag för Förskolelyftet. Beslutet väntas preliminärt komma den 30 december.

Senast granskad: 2014-12-11
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten