Utbilda handledare för kollegialt lärande i matematik eller teknik och naturvetenskap

Under läsåret 2016/17 kommer huvudmän ha möjlighet att utbilda fler handledare för kollegialt lärande i matematik samt naturvetenskap- och teknik.

Sena anmälningar

Vi tar än så länge emot sena anmälningar via matematiklyftet@skolverket.se och lärare erbjuds att delta vid mån av plats. 

Till program och datum för lärare i naturvetenskap och teknik Till program och datum för matematiklärare

Byte av lärare som antagits till handledarutbildning

Om ni behöver byta den lärare som antagits till handledarutbildningen med annan lärare så behöver huvudmannen avanmäla den antagna läraren och samtidigt göra en ny anmälan. För att få behålla utbildningsplatsen måste bytet ha godkänts av Skolverket före det andra utbildningstillfället.

Byte av lärare som antagits till handledarutbildning

Innehåll

Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen för matematik och den kommande Lärportalen för naturvetenskap och teknik. Det utgår inget statsbidrag under läsåret 2016/17. Utbildningen är kostnadsfri och en del av fortsättningen av Matematiklyftet och Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. 
 

Målgrupp

Handledarutbildningen riktar sig till matematiklärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Handledarutbildningen riktar sig även till lärare i naturvetenskap och teknik som arbetar i grundskola och gymnasieskola. Samma lärare kan inte gå både ämnesinriktning matematik och naturvetenskap och teknik.

Krav för deltagande lärare 

För att vara behörig till handledarutbildningen ska läraren:

1. ha legitimation i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
2. ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
3. bedömas vara en skicklig lärare i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
4. vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller under den tid utbildningen pågår,
5. handleda minst en grupp lärare som genomför moduler läsåret 2016/17 och
6. inte tidigare har genomgått handledarutbildningen* genom Skolverket.

*Handledarutbildning inom Matematiklyftet, Läslyftet och NT-satsningen. (Lärare som redan har gått handledarutbildningen i någon av nämnda insatser kommer att kunna handleda i moduler på kommande Lärportalen för naturventenskap och teknik.)

Gå utbildningen på plats

Tid och plats

Utbildningen omfattar åtta dagar fördelat på fyra eller fem tillfällen:

Tillfälle 1: 2 dagar i maj/juni 2016
Tillfälle 2: 2 dagar i sep/okt 2016
Tillfälle 3: 2 dagar i nov-feb 2016/2017
Tillfälle 4: 2 dagar i april/maj 2017

Exakta datum för tillfällena kommer i slutet av mars. 
Rektorer erbjuds en inledande konferens den 2-3 maj på Quality Hotel Friends, Stockholm.

Utbildningen hålls på åtta orter: Arlanda, Borås, Falun, Jönköping, Kristianstad, Luleå, Malmö, Stockholm. Om det inte är tillräckligt många anmälda på en ort kan de som anmält sig till den orten erbjudas plats på annan ort. Vid anmälan har huvudmannen angett ett första- och andrahandsval.

Urval för ämnesinriktningen matematik

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmännen prioriterats i följande ordning:

1. Huvudmän som inte tidigare deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.
2. Huvudmän i fallande skala, utifrån andel matematiklärare som har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.

Urval för ämnesinriktningen naturvetenskap och teknik

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmän med låga studieresultat inom naturvetenskap och teknik prioriterats.

Gå utbildningen på webben - endast för matematiklärare

För matematiklärare har vi erbjudit möjligheten att gå en webbaserad handledarutbildning via Högskolan Dalarna. Grundtanken med en webbaserad utbildning är att deltagarna ska kunna genomföra den där de befinner sig.

Tid och plats

Handledarutbildningen, för deltagande lärare, inleds med två utbildningsdagar i maj/juni förlagda på Högskolan Dalarna.(Om man inte kan delta på dessa dagar kommer det finnas möjlighet att ta del av informationen på annat sätt.) Därefter omfattar utbildningen tio webbaserade träffar under läsåret 2016/17. Träffarna sker måndag-fredag på eftermiddagstid. Utbildningen sker via en webbaserad lärplattform. Rektorer erbjuds en inledande konferens den 2-3 maj på Quality Hotel Friends, Stockholm. 

Tekniska förutsättningar

För att kunna gå den webbaserade utbildningen krävs stationär eller bärbara dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Urval

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmännen prioriterats i följande ordning:

1. Huvudmän som inte tidigare deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.
2. Huvudmän i fallande skala, utifrån andel matematiklärare som har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.

Mer om lärportalerna

På Lärportalen för matematik finns över 30 moduler med matematikdidaktiskt innehåll. En motsvarande lärportal med moduler inom naturvetenskap och teknik lanseras hösten 2016 och det kommer till en början finnas moduler tillgängliga för grundskolan och gymnasieskolan. 

Läs mer om Matematiklyftet

Kontakt

Använd primärt följande e-postadress: matematiklyftet@skolverket.se
Där svarar vi på frågor gällande både ämnesinriktningen matematik och ämnesinriktningen naturvetenskap och teknik.

Frågor om handledarutbildningen
Katarina Linnarsson
08-52733145

Frågor om anmälan
Carolina Wireskog
08-52733221

Senast granskad: 2016-04-07