Entreprenöriellt lärande 7,5 hp

Högskolekursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla kunskaper om entreprenörskap som förhållningssätt och därmed bidra till sin förskola/skolas utveckling. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges under höstterminen 2015. Ansökningstiden gick ut den 29 maj, men där finns fortfarande några restplatser.

Kurserna kommer att vara förlagda till Eskilstuna, Halmstad, Göteborg, Gävle, Kalmar, Kristianstad, Luleå, Malmö, Skellefteå, Stockholm och Strängnäs.
 
Efter avslutad kurs ska deltagarna bidra till utveckling av arbetet på sin förskola/skola och få tillfälle att sprida sina kunskaper och erfarenheter till kollegor.
 

Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna kunna:

  • relatera begreppen inom entreprenöriellt lärande till styrdokumenten
  • redogöra för begreppet entreprenörskap ur olika perspektiv
  • redogöra för hur ett entreprenöriellt förhållningsätt kan tillämpas i skolans praktik och hur det påverkar arbetssätt och kommunikation med elever, kollegor och omgivande samhälle 
  • analysera och redogöra för olika lärsituationer samt kunna relatera dessa till entreprenöriellt lärande 
  • ha fått kunskap om hur man tillämpar entreprenöriellt lärande i klassrummet
  • diskutera hur olika utvecklingsprojekt kan användas för att öka elevers och pedagogers entreprenöriella förmågor
  • beskriva och analysera bedömning och betygsättning i relation till entreprenöriellt lärande

Kursinnehåll

Kursen syftar till att kursdeltagarna utvecklar kunskaper om entreprenörskap som förhållningssätt och perspektiv på lärande. Kursen syftar även till att ge verktyg för att utveckla skolkultur och skolstrukturer mot ett mer entreprenöriellt förhållningssätt. Kursen kännetecknas av reflektion och växelverkan mellan teoretiska perspektiv och praktiken som kursdeltagarna är verksamma i.
 

Målgrupp

Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen. Kursen vänder sig till all personal inom förskola och skola. Kursen vill stärka det kollegiala lärandet. Sökande från en förskola/skola där minst två personer har ansökt prioriteras. Ansökan till kursen ska vara godkänd av förskolechef/rektor. De som går kursen kan välja om de vill ha poäng eller intyg på kursen.
 

Omfattning

Kursen startar hösten 2015 och består av fem campusträffar, litteraturstudier samt eget arbete mellan campusträffarna.
 

Kostnader

Deltagandet i kursen är kostnadsfritt. Delar av kurslitteraturen finns att ladda ner gratis på nätet eller delas ut i samband med kursstart. Övrig kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna själva för.
 

Examination

Examination kan ske i form av seminarier, gestaltande former, skriftliga och/eller muntliga tentamina, skriftliga och muntliga redovisningar samt aktivt deltagande i obligatoriska övningar samt diskussion och reflektion utifrån föreläsningar och kurslitteraturstudier
 

Kurstillfällen

Lärosäten, kursort och kursdatum för 2015
Lärosäte Kursort Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
Luleå Stockholm 2/9 8/10 9/10  23/11 12/1
Luleå Luleå 3/9 12/10 13/10 25/11 11/1
Luleå Skellefteå 7/9 14/10 15/10 24/11 14/1
Malmö Malmö 26/8 27/8 15/10 16/10 14/1
Halmstad Halmstad 3/9 15/10 5/11 9/12 19/1
Umeå Göteborg 1/9 2/9 7/10 11/11 9/12
Eskilstuna Eskilstuna 15/9 14/10 16/11 7/12 13/1
Eskilstuna Strängnäs 16/9 19/10 20/10 20/11 14/1
Jönköping Kalmar 23/9 24/9 26/10 17/11 10/12
Kristianstad Kristianstad 17/9 12/10 6/11 17/11 16/12
Gävle Gävle 14/9 14/10 13/11 15/12 21/1

Anmälan

Sista anmälningsdag har varit, men då där finns några restplatser kvar kan den intresserade kontakta oss på epostadressen nedan.

 
 

Frågor

För frågor om utbildningens innehåll kontakta
Eva Engdell, Ragnar Åsbrink
entreprenorskap@skolverket.se
 
För frågor om ansökan kontakta
skolverket@reachem.se
Senast granskad: 2015-05-22
Innehållsansvar: Kvalitetsutvecklingsenheten