Entreprenöriellt lärande

Högskolekursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla kunskaper om entreprenörskap som förhållningssätt och därmed bidra till sin förskola/skolas utveckling. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges under höstterminen 2014. Ansökningstiden har gått ut.

Målgrupp

Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen. Kursen vänder sig till all personal inom förskola och skola. Kursen vill stärka det kollegiala lärandet. Sökande från en förskola/skola där minst två personer har ansökt prioriteras. Ansökan till kursen ska vara godkänd av förskolechef/rektor. De som går kursen kan välja om de vill ha poäng eller intyg på kursen.

Ansökningstiden för samtliga kurser har gått ut.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att kursdeltagarna utvecklar kunskaper om entreprenörskap som förhållningssätt och perspektiv på lärande. Kursen syftar även till att ge verktyg för att utveckla skolkultur och skolstrukturer mot ett mer entreprenöriellt förhållningssätt. Kursen kännetecknas av reflektion och växelverkan mellan teoretiska perspektiv och praktiken som kursdeltagarna är verksamma i.

Efter avslutad kurs ska deltagarna bidra till utveckling av arbetet på sin förskola/skola och få tillfälle att sprida sina kunskaper och erfarenheter till kollegor.
 
Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna kunna:
 
  • relatera begreppen inom entreprenöriellt lärande till styrdokumenten
  • redogöra för begreppet entreprenörskap ur olika perspektiv
  • redogöra för hur ett entreprenöriellt förhållningsätt kan tillämpas i skolans praktik och hur det påverkar arbetssätt och kommunikation med elever, kollegor och omgivande samhälle 
  • analysera och redogöra för olika lärsituationer samt kunna relatera dessa till entreprenöriellt lärande 
  • ha fått kunskap om hur man tillämpar entreprenöriellt lärande i klassrummet
  • diskutera hur olika utvecklingsprojekt kan användas för att öka elevers och pedagogers entreprenöriella förmågor
  • beskriva och analysera bedömning och betygsättning i relation till entreprenöriellt lärande

Examination

Examination kan ske i form av seminarier, gestaltande former, skriftliga och/eller muntliga tentamina, skriftliga och muntliga redovisningar samt aktivt deltagande i obligatoriska övningar samt diskussion och reflektion utifrån föreläsningar och kurslitteraturstudier

Omfattning

Kursen startar hösten 2014 och består av fem campusträffar litteraturstudier samt eget arbete mellan campusträffarna.

Kostnader

Deltagandet i kursen är kostnadsfritt. Delar av kurslitteraturen finns att ladda ner gratis på nätet eller delas ut i samband med kursstart. Övrig kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna själva för.

Kurstillfällen

Luleå
Campusträffar: 4/9, 13-14/10, 12/11, 15/1

Malmö
Campusträffar: 1-2/9, 3-4/11, 9/12

Stockholm
Campusträffar: 15/9, 8-9/10, 18/11, 16/1

Göteborg
Campusträffar: 29-30/9, 22/10, 12-13/11

Datum för Eskilstuna kommer inom kort.

Kontakt

För frågor om utbildningens innehåll kontakta
Eva Engdell
entreprenorskap@skolverket.se

Senast granskad: 2014-08-27
Innehållsansvar: Kvalitetsutvecklingsenheten