Nätverk för NT-utvecklare

Idag finns omkring 280 NT-utvecklare i Skolverkets nätverk med förskole- och skolutvecklare i naturvetenskap och teknik. Målet med NT-utvecklarnas arbete är utveckla undervisningen inom naturvetenskap och teknik genom handledning och kollegialt lärande.

Nätverket är en del av naturvetenskaps- och tekniksatsningen som startades 2013. NT-utvecklarnas utbildning pågår under två och ett halvt år, en dag i veckan. Utbildningen omfattar både handledarutbildning och ämnesdidaktik. Parallellt med utbildningen ska NT-utvecklaren leda kollegiala samtal där lärare diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor, kritisk granskar både andras och sin egen undervisning samt ger och får återkoppling från kollegor.

Genom nätverket och utbildningen utvecklar NT-utvecklarna sin kunskap inom bland annat systematiskt kvalitetsarbete, processledning, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt. De tränar också på att använda olika verktyg som behövs för att verka som lokala förskole- och skolutvecklare.

Resurs på huvudmannanivå

NT-utvecklaren är en viktig resurs för huvudmannen i det systematiska kvalitetsarbetet inom naturvetenskap och teknik. NT-utvecklaren är också en viktig resurs när det gäller att inspirera och handleda kollegor i att utveckla arbetet i klassrummet och på förskolan.

Huvudmän, rektorer och förskolechefer skapar förutsättningarna för att NT-utvecklarna ska kunna genomföra sitt uppdrag. Organisatoriskt kan det exempelvis innebära att mötestider behöver frigöras, både för NT-utvecklarens möte med kollegorna och för det kollegiala samarbetet bland naturvetenskaps- och tekniklärare och berörda förskollärare.

Val av NT-utvecklare

Nätverket och utbildningen vänder sig till lärare som undervisar i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.

En NT-utvecklare bör ha minst fyra års yrkeserfarenhet inom naturvetenskap och teknik. Läraren eller förskoleläraren ska vara en skicklig lärare och ha goda ämneskunskaper. Han eller hon bör vara ödmjuk och bra på att ge konstruktiv feedback till kollegor. Han eller hon ska också ha ett intresse för skolutveckling, vara en god organisatör, ha förmåga att planera och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Villkor och huvudmannens roll

Tillgången till nätverket och utbildningen är kostnadsfri men kräver avsatt tid för NT-utvecklarens utbildning och handledning av kollegor. Den tid som rekommenderas är 20 % av NT-utvecklarens tjänstetid. Tid för de lärare som får möjlighet att bli handledda av NT-utvecklaren är beräknad till cirka 10 timmar per termin.

Skolverket bekostar resor, logi och litteratur. För de NT-utvecklare som arbetar på samma postort som arrangemangen genomförs på bekostar ej Skolverket övernattningen.

För att delta behöver Skolverket ett samverkansdokument där NT-utvecklarens roll och tjänstetid formuleras och där fortbildningens mål och delmål beskrivs.

Kontakt

Grundskola: Karin Bårman
karin.barman@skolverket.se

Förskola och teknik: Johnny Häger
johnny.hager@skolverket.se

Kommunikatör: Anna Jansson
anna.jansson2@skolverket.se

Senast granskad: 2016-01-28