Legitimation

Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket och tydliggöra lärares och förskollärares behörighet. Legitimationen visar vilka skolformer, årskurser och ämnen som du är behörig att undervisa i.

Elever och en lärare i ett klassrum Lärarlegitimation från 1 juli 2015

Från 1 juli 2015 krävs legitimation för lärare och förskollärare för att självständigt få sätta betyg och för att kunna bli tillsvidareanställda. För att få undervisa krävs både legitimation och behörighet. Legitimationsreformen har genomförts i etapper och nu upphör den övergångsbestämmelse att gälla som tidigare har undantagit lärare och förskollärare som var anställda före den 1 juli 2011. Det finns fortsatt ett antal undantag från legitimationskrav. För de lärare som undervisar i särskolan eller specialskolan gäller övergångsbestämmelserna fram till den 30 juni 2018.

Anställning

Huvudregeln är att endast den lärare eller förskollärare som har en legitimation kan få en tillsvidareanställning. Det är dock möjligt för rektorer och skolhuvudmän att anställa lärare eller förskollärare utan legitimation under en begränsad tid, högst för ett år i taget, förutsatt att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen och har tillräcklig utbildning. Regeln får exempelvis tillämpas vid lärarbrist.

En lärare som väntar på legitimation eller examen måste inte sägas upp. Om rektorer och huvudmän finner det lämpligt finns det möjligheter att behålla olegitimerade lärare i väntan på att de får sin legitimation.

Hur påverkas redan tillsvidareanställda lärare av legitimationskravet?

Det finns ingenting i skollagen som säger att man måste säga upp tillsvidareanställda lärare eller förskollärare om de ännu inte har fått sin legitimation. En tillsvidareanställd lärare eller förskollärare utan legitimation får undervisa under högst ett år i taget om det exempelvis råder lärarbrist eller om det med hänsyn till barnen eller eleverna finns något annat särskilt skäl. Läraren eller förskolläraren måste ha tillräcklig utbildning och anses lämplig. Beslut om betyg måste fattas tillsammans med en legitimerad kollega.

Nyanställning av olegitimerade lärare

Huvudregeln är att endast den som har legitimation kan tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare. Olegitimerade och obehöriga lärare kan anställas för viss tid och får undervisa under högst ett år i taget om det exempelvis råder lärarbrist eller om det med hänsyn till barnen och eleverna finns något annat särskilt skäl. Läraren eller förskolläraren måste ha tillräcklig utbildning och anses lämplig.

Rektor kan fatta beslut om att anställa en olegitimerad lärare för att bedriva undervisning i högst sex månader. Om perioden överstiger sex månader måste huvudmannen fatta ett särskilt beslut.

Betygsättning

Olegitimerade lärare får inte självständigt sätta betyg efter den 1 juli 2015. Om läraren saknar legitimation ska betyg sättas tillsammans med en legitimerad lärare. Om lärarna inte kan enas bestämmer den läraren som har legitimation förutsatt att han eller hon är behörig i ämnet. I annat fall ska rektorn besluta om betyget.

Legitimerad lärare får sätta betyg även om behörighet i ämnet saknas

Huvudregeln är att undervisning ska bedrivas av legitimerade och behöriga lärare. Om en lärare som bedriver undervisningen har legitimation men saknar behörighet kan han eller hon ändå självständigt sätta betyg. Anledningen är att betygsättning anses vara en övergripande kompetens som alla legitimerade lärare har.

Undantag för legitimationskrav

Det finns fortsatt undantag från kraven på legitimation, exempelvis:

  • Personal i fritidshem med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas
  • Lärare som bedriver undervisning i fritidshem med en svensk eller utländsk högskoleutbildning som är avsedd för arbete som fritidspedagog eller motsvarande
  • Lärare som bedriver annan undervisning på engelska än språkundervisning
  • Lärare som bedriver undervisning i fristående skolor och fristående fritidshem med Waldorfpedagogisk inriktning
  • Förskollärare som bedriver undervisning i fristående förskolor med Waldorfpedagogisk inriktning
  • Yrkeslärare
  • Modersmålslärare
  • Lärare i individuella kurser eller orienteringskurser inom kommunal vuxenutbildning

Undantagen för yrkeslärare, modersmålslärare och lärare i individuella kurser eller orienteringskurser inom kommunal vuxenutbildning gäller bara lärare som är tillsvidareanställda.

För juridisk vägledning om legitimation och behörighet

Handläggningstider

För närvarande ligger handläggningstiderna på cirka 6-9 månader. Skillnader i handläggningstid kan variera något beroende på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om.

Läs mer om våra handläggningstider

Ansök om legitimation direkt efter examen

Du kan ansöka direkt om legitimation så snart du har ett examensbevis. Riksdagen tog under 2014 bort kravet på introduktionsperiod och lämplighetsintyg för att ansöka om legitimation. Det tidigare kravet på tjänstgöringskrav för dig med examen utfärdad innan 1 juli 2011 är även det borttaget. Välkommen med din ansökan!

Direkt till ansökan

Senast granskad: 2015-08-14
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten