Förskolechefers pedagogiska ledarskap

Genom vår fortbildning får förskolechefer möjligheten att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Det gynnar alla barns utveckling och lärande. Studierna är på 7,5 högskolepoäng och löper över två terminer.

Vilka tillhör målgruppen?

Det är endast förskolechefer som får gå fortbildningen. För att få delta krävs att man arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller minst tjugofem procent under två år. Om det är fler anmälda än antalet platser så prioriteras förskolechefer som inte fullgjort Rektorsprogrammet. Biträdande förskolechefer får inte gå fortbildningen.

Anmälan hösten 2017

Nästa anmälningsomgång startar i mars 2017. Förskolechefer som är intresserade av att gå fortbildningen tar kontakt med sin huvudman (arbetsgivare). Det är alltid huvudmannen som gör anmälan. Anmälan sker varje vår och fortbildningen startar under höstterminen.

Det kan finnas platser kvar på den fortbildning som startar hösten 2016. Kontakta det lärosäte som är intressant och hör om det är möjligt.

Välj lärosäte

Möjlighet för er verksamhet

Huvudmannen ansvarar för att förskolechefer har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet. Ett framgångsrikt ledarskap gynnar i slutändan alla barns lärande och utveckling.

Läs mer om studierna

Fokus på det pedagogiska ledarskapet

Under fortbildningen kommer särskilt fyra aspekter av ledarskapet i förskolan att genomsyra studierna.

  • Vad styrdokumenten säger om förskolechefens verksamhetsansvar och särskilt utpekade ansvar för det pedagogiska ledarskapet.
  • Hur förskolechefen kan ta reda på hur verksamheten stödjer barns utveckling och lärande.
  • Vad som krävs av ledarskapet för att utveckling ska ske och hur kan förskolechefen kommunicera och genomföra förändringar i verksamheten tillsammans med sin personal.
  • Hur förskolechefen kan stödja kollegiala lärprocesser och bidra till personalens kompetensutveckling.

Måldokument fortbildning för förskolechefer i pedagogiskt ledarskap (269 kB)

Ingen kortvariant av rektorsprogrammet

Upplägget på den nya fortbildningen för förskolechefer är mycket likt fortbildningen för rektorer i pedagogiskt ledarskap. Den är till för rektorer som genomgått Rektorsprogrammet. Fortbildningen för förskolechefer fokuserar enbart på det pedagogiska ledarskapet, inte på juridik- och myndighetsutövning eller mål- och resultatstyrning som inom den längre befattningsutbildningen Rektorsprogrammet.

 

Här hittar du all vår fortbildning och kompetensutveckling till skolledare

För dig som redan studerar finns en lärplattform

Till Fronter

Vet du någon som vill gå fortbildningen?

Dela gärna med dig av informationen till andra som du tror kan vara intresserade.


Fortbildningen kommer att pågå till och med 2018. Nästa kursstart blir höstterminen 2016.

Senast granskad: 2016-04-25
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten