Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är till för skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, biträdande rektor eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion.

Anmälan våren 2017

Nästa möjlighet att göra en anmälan blir i september 2016. Skolledare som är intresserade av att gå rektorsprogrammet ska ta kontakt med sin huvudman. Det är alltid huvudmannen som gör anmälan på Skolverkets hemsida. Det går att välja mellan sex universitet. Det är universiteten som därefter erbjuder plats. 

Möjlighet för hela verksamheten

Huvudmannen har ett ansvar för att skolledare har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet mot högre måluppfyllelse. Rätt kompetens leder till ökade möjligheter för ett framgångsrikt ledarskap, där undervisningens kvalitet och elevernas lärande och utveckling står i fokus.

Rektorsprogrammet är en utbildning på akademisk nivå, som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Utbildningen leder till att skolledare blir bättre på att systematiskt och pedagogiskt leda verksamheten. Detta arbetssätt bidrar även till skolutveckling i ett vidare perspektiv.

Skolledaren kan använda kunskaperna direkt

Under utbildningen varvas teori och praktiskt arbete. Det gör det möjligt för skolledaren att direkt tillämpa de nya kunskaperna i skolvardagen.

Vem får gå Rektorsprogrammet?

Rektorsprogrammet vänder sig till skolledare i verksamheter som regleras av skollagen.

Utbildningen är obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Nyanställda rektorer måste börja utbildningen inom ett år efter tillträde.

För att säkerställa tillgången till kompetenta och välutbildade skolledare kan och bör även förskolechefer och biträdande rektorer gå utbildningen.

Ska förskolechefen gå Rektorsprogrammet eller den nya fortbildningen för förskolechefer?

Rektorsprogrammet är en längre och mer grundläggande befattningsutbildning. Den löper över tre år, är på avancerad nivå och har tre kunskapsområden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. Fortbildningen för förskolechefer är en kortare utbildning som i huvudsak fokuserar på det pedagogiska ledarskapet. Den är ingen kortvariant av Rektorsprogrammet.

Läs mer om vår fortbildning för förskolechefer i pedagogiskt ledarskap

Här hittar du all vår fortbildning och kompetensutveckling till skolledare

Goda förutsättningar ger effekt

Att ha goda förutsättningar för sina studier är avgörande för att klara utbildningen. Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med skolledaren förbereder, planerar och följer upp studierna.

Skolledaren behöver få stöd före, under och efter studierna

Välj Universitet

Det är fritt för huvudmannen att välja bland de sex universitet som anordnar utbildningen.

Välj universitet

Läs mer om Rektorsprogrammet i måldokumentet

Läs mer om kurserna i måldokumentet (720 kB)

För dig som redan studerar finns en lärplattform

Lärplattformen Fronter

Senast granskad: 2016-04-22