Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är till för skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, exempelvis en biträdande rektor.

Goda förutsättningar ger effekt

Att ha goda förutsättningar för sina studier är avgörande för att klara utbildningen. Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med skolledaren förbereder, planerar och följer upp studierna.
Skolledaren behöver få stöd före, under och efter studierna

Möjlighet för hela verksamheten

Huvudmannen har ett ansvar för att skolledare har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet mot

högre måluppfyllelse. Rätt kompetens leder till ökade möjligheter för ett framgångsrikt ledarskap, där undervisningens kvalitet och elevernas lärande och utveckling står i fokus.

Rektorsprogrammet är en utbildning på akademisk nivå, som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Utbildningen leder till att skolledare blir bättre på att systematiskt och pedagogiskt leda verksamheten. Detta arbetssätt bidrar även till skolutveckling i ett vidare perspektiv.

Skolledaren kan använda kunskaperna direkt

Under utbildningen varvas teori och praktiskt arbete. Det gör det möjligt för skolledaren att direkt tillämpa de nya kunskaperna i skolvardagen.

Anmälan

Det går att göra en anmälan varje höst- och vårtermin. Skolledare som är intresserade av att gå Rektorsprogrammet ska ta kontakt med sin huvudman. Det är alltid huvudmannen som gör anmälan på Skolverkets hemsida. Det går att välja mellan sex universitet. Det är universiteten som därefter erbjuder plats.

Välj Universitet

Det är fritt för huvudmannen att välja bland de sex universitet som anordnar utbildningen.

Välj universitet

Vem får gå Rektorsprogrammet?

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning och vänder sig till skolledare i verksamheter som regleras av skollagen.

Utbildningen är obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Nyanställda rektorer måste börja utbildningen inom ett år efter tillträde.

För att säkerställa kvaliteten i verksamheten och skolledares behov av kompetensutveckling är utbildningen öppen även för förskolechefer och biträdande rektorer.

Vilka utöver rektor bör gå Rektorsprogrammet?

Till målgruppen annan personal med motsvarande ledningsfunktion räknas exempelvis biträdande rektor och programrektor (i fristående skolor kan det finnas andra titlar som kan motsvara rektor och biträdande rektor).

Om någon från denna målgrupp ska gå befattningsutbildningen bör man ha en tjänst med mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten. Det räcker inte enbart att ha tilldelats eller delegerats enstaka ledningsuppgifter.

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola och motsvara minst 50 % av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

  • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
  • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö.
  • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
  • Skolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
  • Personal och kompetensutveckling i delar av, eller hela verksamheten.

Ska förskolechefen gå Rektorsprogrammet eller den nya fortbildningen för förskolechefer?

Rektorsprogrammet är en längre och mer grundläggande befattningsutbildning. Den löper över tre år, är på avancerad nivå och har tre kunskapsområden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. Fortbildningen för förskolechefer är en kortare utbildning som i huvudsak fokuserar på det pedagogiska ledarskapet. Den är ingen kortvariant av Rektorsprogrammet.

Läs mer om vår fortbildning för förskolechefer i pedagogiskt ledarskap

Här hittar du all vår fortbildning och kompetensutveckling till skolledare

Läs mer om Rektorsprogrammet i måldokumentet

Läs mer om kurserna i måldokumentet (720 kB)

För dig som redan studerar finns en lärplattform

Lärplattformen Fronter

Nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer om nationella skolutvecklingsprogram

Senast granskad: 2016-10-17