Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge grundläggande färdigheter i att läsa och skriva till den som saknar sådana. Det kan gälla elever som inte kan läsa och skriva, elever med kort skolbakgrund, men också de som har ett annat skriftspråk.

Kursplanen för sfi gäller från och med den 1 juli 2012. Kursplanen innehåller mål för utbildningen och kunskapskrav för kurserna A-D. De ska tillämpas på kurser som påbörjades från och med den 1 juli 2012.

Ta också del av en kursvis sammanställning av kunskapskraven där man kan utläsa hela kunskapskravet för betyget E, C och A. I varje kunskapskrav inkluderas de fem aspekterna hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Dessa ska inte bedömas fristående från varandra utan tillsammans ge en helhetsbeskrivning av vilka kunskaper som krävs för de olika betygsnivåerna.

Sfi, kursplan med kommentarer - ladda ner eller beställ Kursplanen på olika språk Sammanställning av kunskapskrav (71 kB)


Tidigare kursplan

Tidigare kursplan för sfi (före 1 juli 2012) Kommentarer till tidigare kursplan för sfi (101 kB)

Senast granskad: 2016-06-10
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten