Kartläggning av eleven inom utbildning i svenska för invandrare

tumnagel

Stödmaterialet behandlar kartläggningen inför studier inom sfi, i förhållande till utbildningen i stort men också vad som kan kartläggas och hur detta kan göras.

Kartläggningen av en elevs förutsättningar ger underlag för att kunna anpassa utbildningen så att eleven har möjlighet att nå sina egna mål och de mål som finns för utbildningen i kursplanen samt uppfylla kursernas kunskapskrav. Förutsättningar kan innefatta kartläggning av exempelvis studiebakgrund, tidigare erfarenheter och behov av stöd.

Stödmaterialet har uppdaterats 20160912 med ny pdf. Ny utgåva i tryckt format kommer först under 2017.

Ladda ner som PDF (1735 KB)
Tipsa: