TIMSS Advanced 2015. Svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i ett internationellt perspektiv

tumnagel

TIMSS Advanced 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie i nio länder som undersöker gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik.

Svenska gymnasieelever har förbättrat sina resultat i avancerad matematik och försämrat resultaten i fysik jämfört med 2008. Trots ett sämre resultat i fysik presterar svenska elever i genomsnitt fortfarande många poäng högre i fysik än genomsnitten i flera andra länder. I matematik är det svenska genomsnittet fortfarande lägre än många andra länders. Det framgår av den internationella studien TIMSS Advanced 2015. I studien samlas en mängd information in om policyer och styrdokument på nationell nivå (nationell enkät), skolornas organisation och undervisning (enkäter till skolor och lärare) och elevers kunskaper och attityder (provresultat och elevenkäter). Proven mäter de kunskaper och förmågor som de deltagande länderna genom kompromisser har kommit överens om är relevanta att mäta utifrån ländernas läroplaner och ämnesplaner. Studien genomfördes våren 2015 av ett urval elever som gick på naturvetenskaps- och teknikprogrammet och hade läst minst kurserna Matematik 4 eller Fysik 2. Studien har genomförts två gånger tidigare - 1995 och 2008. Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare, rektorer och lärare.

Ladda ner som PDF (2266 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
110 kr/st (+porto)
Antal sidor
112
Best nr
16:1549
Tipsa: