Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifter i TIMSS Advanced 2015?

tumnagel

Resultaten från denna studie visar på god samstämmighet mellan det som svenska eleverna mött i matematik- och fysikundervisningen i gymnasieskolan och det som de förväntas visa i den internationella studien TIMSS Advanced 2015.

TIMSS Advanced 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell jämförande studie av eleveri gymnasieskolans sista år som läst mycket matematik och fysik. För Sveriges del deltar ett urval elever på naturvetenskaps- och teknikprogrammet. De ska läsa eller ha läst Matematik 4 för kunna delta i matematikdelenoch Fysik 2 för att delta i fysikdelen. Övergripande visar resultaten från de genomförda studierna på god samstämmighet mellan det som svenska eleverna mött i matematik- och fysikundervisningen i gymnasieskolan och det som de förväntas visa i TIMSS Advanced 2015. En god samstämmighet mellan svenska ämnesplaner och motsvarande formuleringar i TIMSS Advanced kan ge starkt stöd för att resultatbilden är relevant och trovärdig.

Ladda ner som PDF (1777 KB)
Tipsa: