PRESSMEDDELANDE 2013-06-27

Fler lärare stressade och fler elever saknar stöd

De flesta lärare trivs i skolan men mer än varannan uppger att de är stressade. Bland de äldre eleverna tycker fler att det blivit svårare att få stöd i skolan och att undervisningen försämrats. Skolverkets rapport Attityder till skolan 2012 visar en negativ utveckling på flera centrala områden sedan den förra undersökningen 2009.

- De senaste åren har den svenska skolan genomgått mycket omfattande förändringar och det har varit en stor omställning för elever och lärare. Ny skollag, nya läroplaner, nya betyg och nya nationella prov - allt det nya förutsätter tid och resurser för att kunna genomföras bra, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Yngre elever mer positiva till undervisningen - äldre mer negativa

Elever i årskurs 4-6 är mest positiva till undervisningen. 90 procent anser att de flesta eller alla deras lärare undervisar bra. De äldre eleverna i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan är mer negativa. Cirka 70 procent anser att de flesta eller alla lärare undervisar bra. Andelen har sjunkit jämfört med 2009 då den var nästan 80 procent. Enligt de äldre eleverna har det blivit svårare att få stöd och hjälp i undervisningen. Den bilden bekräftas av lärarna som tycker att de inte lyckas lika bra med att utgå från varje enskild elevs behov idag jämfört med 2009.

Många lärare trivs men stressar

90 procent av lärarna känner att det oftast eller alltid är meningsfullt att gå till jobbet. Samtidigt tycker över hälften att de oftast eller alltid känner sig stressade i arbetet. Många uppger att de stressas av administration, dokumentation, för lite tid till planering av undervisningen och att många elever behöver extra hjälp och stöd. Andelen stressade lärare har ökat med 15 procentenheter sedan 2006. Över hälften av lärarna har under det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke. Det är en kraftig ökning jämfört med 2009 då en tredjedel övervägde att byta yrke.

- Vi måste se det som en allvarlig signal. Stat, kommun och fristående skolor måste se till att lärarna får förutsättningar att göra ett bra jobb med sina elever. Hög kvalitet i undervisningen är nyckeln till att förbättra resultaten i den svenska skolan, säger Anna Ekström.

Större förtroende för skolan bland föräldrar - mindre bland lärare

Jämfört med den förra attitydundersökningen 2009 har lärares förtroende för den svenska skolan minskat och har inte varit så lågt sedan undersökningen 2000. Förtroendet för skolpolitiker och skolmyndigheter har också minskat bland lärare. Däremot har föräldrarnas förtroende för skolan ökat jämfört med undersökningen 2003 då föräldrar senast tillfrågades. Idag har över hälften av föräldrarna ganska stort eller mycket stort förtroende för skolan.

Om Attityder till skolan

Vart tredje år sedan 1993 har Skolverket genomfört nationella attitydundersökningar bland elever och lärare. Vissa år har även föräldrar tillfrågats. I Attityder till skolan 2012 har totalt drygt 3800 elever i årskurs 4-9 och i gymnasieskolan svarat. Cirka 1750 lärare och drygt 1200 föräldrar har också deltagit.

Kontaktuppgifter

För frågor till generaldirektör Anna Ekström kontakta pressansvarig Mattias Ragert 0733-773433

För frågor om rapporten ”Attityder till skolan 2012” kontakta:
Linnea Rask, projektledare   08-527 333 58
Stefan Erson, undervisningsråd   08-527 334 29
Christina Sandström, enhetschef 08-527 333 38