Allmänna råd

Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Omslag: Allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan
Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan 

Bedömningen av elevprestationer i skolan är nära sammankopplad med undervisningen. När bedömning och återkoppling används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerade i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande. I dessa allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan kopplas därför planering ihop med den del av undervisningen som handlar om bedömning och betygssättning.

Ladda ner/beställ:

Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan


Omslag: Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen
Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

De allmänna råden ska stödja lärare och rektorer i att följa lagar och regler vid bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen. Dessa allmänna råd gäller för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå och utbildning i svenska för invandrare.

Ladda ner/beställ:

Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen
 


Diskriminering och kränkande behandling

Omslag: Planering och genomförande av undervisningen
De allmänna råden syftar till att stödja och synliggöra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ladda ner/beställ:

Diskriminering och kränkande behandling

 

Se även Diskrimineringsombudsmannens handledning för likabehandling


BILD: Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd för att hon eller han ska ges förutsättning att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.  

Ladda ner/beställ:

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram


Omslag: Allmänna råd för fritidshem
Fritidshem

De allmänna råden ska ge stöd och vägledning i arbetet med att planera en målstyrd fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och bidrar till en ökad måluppfyllelse. Materialet behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet.

Ladda ner/beställ:

Fritidshem
 


Allmänna råd med kommentarer om förskolan
Förskolan

De allmänna råden ska stödja och ge ledning åt huvudmän, förskolechefer, förskollärare och arbetslag i arbetet med ökad måluppfyllelse inom förskolan. Innehållet är uppdelat i områdena styrning och ledning, barngruppens och miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet, särskilt stöd och samarbete med hemmet.

Kommentarerna till rådet om barngruppernas storlek och sammansättning reviderades 2016.

Ladda ner/beställ:

Förskolan


Omslag: Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

De allmänna råden handlar om hur hemkommunen bör hantera sitt aktivitetsansvar för ungdomar som inte fyllt 20 år. De ska vara ett stöd för planering, genomförande och utveckling för kommuner och andra aktörer. Syftet är att aktivitetsansvaret för ungdomar blir likvärdigt och av hög kvalitet.

Ladda ner/beställ:

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar


Omslag: Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Innan ett barn placeras i grund- eller gymnasiesärskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras. De allmänna råden ska stödja skolor och huvudmän i att avgöra om en elev tillhör grundsärskolans eller grundsärskolans målgrupp och hur ett mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan ska gå till.

Ladda ner/beställ:

Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan


Nyanlända elever

Omslag: Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever
De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever syftar till att stödja arbetet med mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever.

Ladda ner/beställ:

Utbildning för nyanlända elever
Filmer, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever


Omslag: Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan
Närvaro och frånvaro i skolan

De allmänna råden ska stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med att främja elevernas närvaro i skolan. Materialet är indelat i tre områden: att främja närvaro, att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro samt hur den ogiltiga frånvaron dokumenteras i betygsdokumenten.

Ladda ner/beställ:

Att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan


Omslag: Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg

De allmänna råden syftar till att stödja kommuner, enskilda huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg och att öka kvaliteten på verksamheten.

Ladda ner/beställ:

Pedagogisk omsorg


Omslag: Planering och genomförande av undervisningen
Planering och genomförande av undervisningen

Råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation.

Ladda ner/beställ:

Planering och genomförande av undervisningen


Prövning

Bedömning av elevprestationer i skolan och betygssättning är i de flesta fall nära sammankopplade med undervisning. Prövning däremot ska i sig själv ge tillräckligt underlag för att den prövande läraren ska kunna sätta ett betyg som är likvärdigt med ett betyg som en undervisande lärare sätter i ett avslutat ämne i grundskolan eller specialskolan, samt efter en gymnasial kurs eller en kurs inom kommunal vuxenutbildning. Dessa allmänna råd anger hur regleringen i samband med prövning bör hanteras i praktiken.

Ladda ner/beställ:

Prövning


Omslag: Arbete med studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledning

Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.  De allmänna råden ska fungera som ett stöd för att planera och genomföra en likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet.

Ladda ner/beställ:

Arbete med studie- och yrkesvägledning


Omslag: Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet
Systematiskt kvalitetsarbete

De allmänna råden riktar sig till huvudmän, förskolechefer och rektorer. De gäller för samtliga skolformer och fritidshemmet. Syftet med råden är att ge vägledning till huvudmäns, förskole- och skolenheters systematiska kvalitetsarbete för en ökad måluppfyllelse.

Ladda ner/beställ:

Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet


Bild: Utbildning på sjukhus
Utbildning på sjukhus

Barn och elever som vårdas på sjukhus har samma rätt till utbildning som andra barn och elever i landet. De allmänna råden innehåller rekommendationer om hur anordnaransvariga, sjukhuslärare och annan pedagogisk personal kan eller bör handla. Den verksamhet råden gäller för är utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus. Det är utbildning som motsvarar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola eller gymnasieutbildning.

Ladda ner/beställ:
Utbildning på sjukhus


Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

De allmänna råden ska stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Ladda ner/beställ:

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen


Övriga allmänna råd i Skolverkets författningssamling (SKOLFS)

SKOLFS 2004:23 Skolverkets allmänna råd om det lokala arbetet med tillämpningen av nationella mål och betygskriterier.
Det här allmänna rådet gäller för utbildning för elever i gymnasiesärskolan och för elever som påbörjat utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011.

SKOLFS 2004:23  

SKOLFS 2002:1 Skolverkets allmänna råd om kurser i gymnasiesärskolans nationella program 

  SKOLFS 2002:1

SKOLFS 2000:162 Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om kursplan för projektarbete i gymnasieskolan.

De här allmänna råden gäller för utbildning för elever som påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011 och som fullföljer den enligt de bestämmelser som gällde då 

SKOLFS 2000:162

SKOLFS 2000:1 Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om kurser i gymnasieskolans nationella program.

Det här allmänna rådet gäller för utbildning för elever som påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före en 1 juli 2011 och som fullföljer den enligt de bestämmelser som gällde då.

SKOLFS 2000:1  

Senast granskad: 2016-08-26
Innehållsansvar: Rättssekretariatet