Allmänna råd

Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Allmänna råd om bedömning och betygsättning inom vuxenutbildningen

Skolverkets allmänna råd för att stödja vid bedömning och betygsättning för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Ladda ner/beställ:
Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen


Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning

Skolverkets allmänna råd och kommentarer ska fungera som ett stöd för planering och genomförande av verksamheten. Syftet med råden är att studie- och yrkesvägledningen blir likvärdig och av hög kvalitet.

Ladda ner/beställ:
Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning

 


Allmänna råd med kommentarer om förskolan

Skolverkets allmänna råd och kommentarer har tagits fram för att stödja och ge vägledning för huvudmän, förskolechefer, förskollärare och arbetslag i arbetet med ökad måluppfyllelse inom förskolan.

Ladda ner/beställ:
Allmänna råd med kommentarer om förskolan


Bild: Allmänna råd för fritidshem Allmänna råd för fritidshem

Det allmänna rådet ska ge stöd och vägledning i arbetet med att planera en målstyrd fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och bidrar till en ökad måluppfyllelse. Materialet behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet.

Ladda ner/beställ:
Allmänna råd för fritidshem


Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Skolverkets allmänna råd har tagits fram för att stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Ladda ner/Beställ:
Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Se även


Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska stödja skolor och huvudmän i att avgöra målgruppstillhörighet och vid beslut om mottagande.

Ladda ner/Beställ:

Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan


Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

BILD: Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd för att hon eller han ska ges förutsättning att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.  

Ladda ner/Beställ:

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram


Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet

De allmänna råden riktar sig till huvudmän, förskolechefer och rektorer. De gäller för samtliga skolformer och fritidshemmet. Syftet med råden är att ge vägledning till huvudmäns, förskole- och skolenheters systematiska kvalitetsarbete för en ökad måluppfyllelse.

Ladda ner/Beställ:
Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet


Pedagogisk omsorg

De allmänna råden för pedagogisk omsorg ska stödja kommuner, enskilda huvudmän och personal. Syftet är att förbättra kvaliteten så att alla barn får samma möjlighet till en likvärdig verksamhet.

Ladda ner/Beställ: Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg


Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan 

Omslag: Allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan De allmänna råden anger hur regleringen runt betygssättning enligt Gymnasieskola 2011 bör hanteras i den pedagogiska praktiken. De allmänna råden har distribuerats till alla landets gymnasieskolor. 

Ladda ner/Beställ: Allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan


Närvaro och frånvaro i skolan

Omslag: Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan De allmänna råden ska stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med att främja eleverna närvaro i skolan. De allmänna råden har distribuerats till alla skolor.


Ladda ner/Beställ: Allmänna råd om att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

 

 


Diskriminering och kränkande behandling

Dessa allmänna råd och kommentarer har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ladda ner/Beställ: Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Se även Diskrimineringsombudsmannens handledning för likabehandling


Planering och genomförande av undervisningen

Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen. Till de allmänna råden finns även kommentarer som ska vara ett stöd för läsandet och arbetet med råden.

Ladda ner/Beställ:  

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

Se även: Förslag till studiedag med utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd om att planera och genomföra

Film om Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen


Utbildning av nyanlända elever

(SKOLFS 2009:15) OBS! Med anledning av det pågående arbete med förändrad lagstiftning sker en revidering av råden som presenteras i början av 2016. De allmänna råden gäller utbildning för nyanlända elever. Kommentarerna förtydligar råden och grundar sig på gällande bestämmelser, forskning och beprövad erfarenhet. I kommentarerna till de nuvarande allmänna råden förekommer bland annat begrepp som inte används i de nya författningarna. De befintliga allmänna råden kan tillsvidare användas i tillämpliga delar.

Ladda ner/Beställ:
Allmänna råd för utbildning av nyanlända eleverÖvriga allmänna råd i Skolverkets författningssamling (SKOLFS)

SKOLFS 2004:23 Skolverkets allmänna råd om det lokala arbetet med tillämpningen av nationella mål och betygskriterier.
Det här allmänna rådet gäller för utbildning för elever i gymnasiesärskolan och för elever som påbörjat utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011.

SKOLFS 2004:23  

SKOLFS 2002:1 Skolverkets allmänna råd om kurser i gymnasiesärskolans nationella program 

  SKOLFS 2002:1

SKOLFS 2000:162 Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om kursplan för projektarbete i gymnasieskolan.

De här allmänna råden gäller för utbildning för elever som påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011 och som fullföljer den enligt de bestämmelser som gällde då 

SKOLFS 2000:162

SKOLFS 2000:1 Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om kurser i gymnasieskolans nationella program.

Det här allmänna rådet gäller för utbildning för elever som påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före en 1 juli 2011 och som fullföljer den enligt de bestämmelser som gällde då.

SKOLFS 2000:1  

Senast granskad: 2015-08-25
Innehållsansvar: Rättssekretariatet