Ett fjärde år för gymnasieingenjörsexamen

I höst kan alla skolor som erbjuder teknikprogrammet anordna det fjärde året.

Nya bestämmelser

Från och med den 1 juni 2016 gäller nya föreskrifter för hur examensbeviset och studiebeviset ska utformas för det fjärde året på teknikprogrammet samt en ändringsföreskrift avseende betygskatalogen.

Utformningen av examensbevis (SKOLFS 2016:28) Utformningen av studiebevis (SKOLFS 2016:29) Ändring i föreskrifter om betygskatalog (SKOLFS 2016:32)

Från och med höstterminen 2018 gäller också andra förkunskapskrav och urvalskriterier för det fjärde året på teknikprogrammet. För att vara behörig ska eleven ha godkända betyg från motsvarande inriktningskurser på teknikprogrammet, eller läst in motsvarade kurser på annat sätt.

Kompletterande behörighetskrav till ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2016:31) Urval till ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2016:30)


Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande. Alla elever kommer fortsättningsvis att läsa kursen Gymnasieingenjören i praktiken och utföra ett examensarbete. Minst 10 veckors apl ingår i det fjärde året.

Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas efter tid, men projektledare, produktionstekniker, designer eller kanske arbetsledare är några av de jobb som kan var aktuella.

Profiler

Utbildningen har fyra profiler:

  • Design och produktutveckling
  • Informationsteknik
  • Produktionsteknik
  • Samhällsbyggande

Behörighet

Elever är behöriga att söka det fjärde året om de har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Från och med höstterminen 2018 behöver elever ha godkända betyg från motsvarande inriktningskurser på teknikprogrammet, eller ha läst in motsvarade kurser på annat sätt.

Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

En elev som vill söka till det fjärde året gör det till sin hemkommun. Om den sökta utbildningen anordnas av en annan huvudman än elevens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.

Samarbete mellan skola och näringsliv

Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv. Eleverna ska få möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter bland annat med hjälp av den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate).

Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet.

Statsbidrag

För att finansiera utbildningen erbjuds skolorna att söka statsbidrag. Bidraget som kan sökas för fyra år och ansökan ska göras av skolhuvudmannen. Statsbidraget är tänkt att täcka kostnaden för varje elev och delas ut i mån av medel. Ansökan för 2015/16 är avslutad. Ny ansökningsperiod pågår 15 september till 15 oktober 2015.

Senast granskad: 2016-06-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner