Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Huvudmän för grundskoleutbildning eller gymnasieutbildning kan ansöka om att anordna försöksverksamhet med fjärrundervisning i ett valfritt ämne.

Pojke i skolan
Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik (IKT). Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Den undervisande läraren – fjärrläraren – befinner sig samtidigt någon annanstans. Fjärrundervisning är alltså inte samma sak som distansundervisning, där eleverna själva bestämmer när och var de ska utföra sitt skolarbete.

Det är redan tillåtet med fjärrundervisning i ämnena moderna språk, modersmål, samiska i sameskolan och teckenspråk. Det är också tillåtet att använda fjärrundervisning för att ge elever studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan. Man behöver inte ansöka om att få bedriva detta.

Försöksverksamheten som pågår mellan januari 2016 fram till juni 2018  innebär fjärrundervisning i andra ämnen än de redan tillåtna. Syftet är att få ett underlag som ger goda förutsättningar att utvärdera om fjärrundervisning ska bli möjligt i fler ämnen än idag.

Kriterier för deltagande

Huvudmän som vill anordna fjärrundervisning i andra ämnen än de redan tillåtna kan ansöka om tillstånd att delta i försöksverksamheten med en eller flera skolenheter. Såväl lärare som elever ska dock befinna sig i huvudmannens egen organisation. Den lagförändring som tillåter fjärrundervisning på entreprenad gäller inte här.

Fjärrundervisning får bara utgöra en mindre del av elevens utbildning och får genomföras endast om

  • det inte finns någon lärare med rätt kompetens tillgänglig på skolan (2 kap. 13 § skollagen)
  • elevunderlaget är otillräckligt, vilket i normalfallet innebär mindre än 5 elever

Huvudmannen måste i ansökan visa att kvaliteten i undervisningen är säkerställd och att eleverna får motsvarande stöd i sitt lärande som vid annan undervisning. Det innebär att till exempel påvisa handledarens och lärarens kompetens, beskriva den digitala tekniken, utrustningen och lokalen samt hur man hanterar eventuella teknikproblem.

De huvudmän som får delta i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i Skolverkets uppföljning och utvärdering.

Ansökan

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med fjärrundervisning ska vara Skolverket tillhanda

  • senast den 15 mars för start kommande hösttermin och
  • senast den 15 september för start kommande vårtermin.

Från ansökan till beslut

Ansökan sker genom att huvudmannen fyller i en blankett och mejlar den till ansokan.fjarrundervisning@skolverket.se. I blanketten ska det framgå var, hur och i vilket ämne eller kurs fjärrundervisningen ska genomföras.

Hämta ansökningsblankett (724 kB)

Kontakt

Har du frågor om ansökan? Kontakta Björn Sterner på bjorn.sterner@skolverket.se

Har du frågor om Skolverkets uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten? Kontakta Henrik Bengtsson på henrik.bengtsson@skolverket.se

Senast granskad: 2016-08-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner