Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Huvudmän kan ansöka om att anordna försöksverksamhet med fjärrundervisning i ett valfritt ämne. Fjärrundervisning är en interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik. Elever och läraren befinner sig i olika lokaler när undervisningen sker.

Syftet med försöksverksamheten är att utvärdera om fjärrundervisning ska bli möjligt i fler ämnen än idag. De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är därför skyldiga att medverka i Skolverkets uppföljning och utvärdering.

Försöksverksamhet kan anordnas i

  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • specialskolan
  • sameskolan
  • gymnasieskolan
  • gymnasiesärskolan

En huvudman får ansöka om att delta i försöksverksamheten med en eller flera skolenheter.

Observera att fjärrundervisning, med stöd av 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039) och 5 a kap. skolförordningen (2011:185), redan får anordnas för

  • undervisning i ämnena modersmål, moderna språk och teckenspråk samt samiska i sameskolan
  • att ge elever studiehandledning på modersmålet
  • integrerad samisk undervisning i grundskolan

Läs mer om reglerna för reguljär fjärrundervisning:

Regler för reguljär fjärrundervisning som gäller sedan den1 juli 2015

Om fjärrundervisning i de frivilliga skolformerna, 4a kap. gymnasieförordningen (2010:2039) Om fjärrundervisning i de obligatoriska skolformerna, 5a kap. skolförordningen (2011:185) Förordning om försöksverksamhet med fjärrundervisning (2015:481)

Ansökan

Ansökan om deltagande till försöksverksamheten ska vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2016. Ansökningsblankett kommer senare.
 
Bifoga en bilaga per skolenhet. Det ska även bifogas en bilaga för handledar- och lärarresurs samt en bilaga för planering och genomförande av undervisningen för varje ämne/kurs.
 
Man behöver inte ansöka om att få anordna fjärrundervisning i moderna språk, modersmål, samiska i sameskolan, teckenspråk samt studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan.
 
Regler för ansökan:
 

Kontakt

Björn Sterner
Bjorn.sterner@skolverket.se
Senast granskad: 2016-04-27