Undervisningsstöd för förskola

Det här materialet är framtaget för att ge dig som förskollärare stöd och inspiration i att undervisa i naturvetenskap och teknik. Materialet är uppdelat i fem områden från förskolors vardag där barn i sin lek möter olika naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar. Du hittar också ett material om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Förskolebarn

Inom varje område finns filmer som fångar barnens lek samt filmklipp där förskollärare reflekterar kring barnens lekar, aktiviteter och de erfarenheter som de gör. Vidare finns i materialet förslag på hur lek och planerade situationer kan organiseras.

I materialet finns också frågor som kan bidra till diskussioner och reflektioner i arbetslag kring barns möjligheter att lära och utvecklas inom naturvetenskap och teknik.

Stöd i arbetet

Som stöd till materialet finns en inledande text avsedd att rama in och kommentera de fem områdena. I texten ges en bakgrund till urvalet av filmer och referenser till forskning som kan vara till nytta i arbetet.

Vi hoppas att litteraturhänvisningarna kan bidra till vidare läsning om förskoledidaktik inom naturvetenskap och teknik.

Förskoledidaktik (191 kB)

Didaktiska strategier

I arbetet med de fem områdena finns också några didaktiska strategier som stöd. Strategierna är anpassade utifrån lärande inom naturvetenskap och teknik tillsammans med barn i förskola och förskoleklass.

Didaktiska strategier (56 kB)

Senast granskad: 2013-08-30
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen