Naturvetenskap och teknik i förskolan

Det här materialet är framtaget för att ge förskollärare stöd att undervisa i naturvetenskap och teknik. Materialet är uppdelat i fem områden från förskolors vardag där barn i sin lek möter olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Förskolebarn

Inom varje område finns filmer som fångar barnens lek samt filmklipp där förskollärare reflekterar kring barnens lekar, aktiviteter och de erfarenheter som de gör. Vidare finns i materialet förslag på hur lek och planerade situationer kan organiseras.

I materialet finns också frågor som kan bidra till diskussioner och reflektioner i arbetslag kring barns möjligheter att lära och utvecklas inom naturvetenskap och teknik.

Stöd i arbetet

Som stöd till materialet finns en inledande text avsedd att rama in och kommentera de fem områdena. I texten ges en bakgrund till urvalet av filmer och referenser till forskning som kan vara till nytta i arbetet.

Vi hoppas att litteraturhänvisningarna kan bidra till vidare läsning om förskoledidaktik inom naturvetenskap och teknik.

Förskoledidaktik (191 kB)

Didaktiska strategier

I arbetet med de fem områdena finns också några didaktiska strategier som stöd. Strategierna är anpassade utifrån lärande inom naturvetenskap och teknik tillsammans med barn i förskola och förskoleklass.

Didaktiska strategier (56 kB)

Senast granskad: 2013-08-30
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen