Nyanlända elevers skolgång

Skolverket ebjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en skolgång av hög kvalitet och likvärdighet. Vi ger stöd och rådgivning för att organisera verksamhet, kartlägga, undervisa, bedöma och betygsätta nyanlända elever.

nyanländas lärande

Stöd för arbete med nyanlända barn och elever

Fram till och med 2019 genomför Skolverket ett flertal insatser med fokus på nyanlända elever. Med start under våren 2016 genomförs riktade insatser som vänder sig till de skolhuvudmän som tagit emot en stor andel nyanlända elever i förhållande till sin folkmängd. Syftet med insatsen är att erbjuda kommunerna stöd i arbetet med att utveckla verksamheterna som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning.

Läs om våra riktade insatser

Arbetar du med nyanlända elever och vill fortbilda dig?

Till utbildningar och kurser om nyanlända elevers lärande, Bygg på din kompetens


Stödlinje för frågor

Skolverkets upplysningstjänst nås på telefon 08-527 332 00. Det går också bra att skicka e-post till nyanlanda@skolverket.se

Skolverkets kartläggningsmaterial

När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig.Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är obligatoriskt för skolor att använda.
Skolverkets kartläggningsmaterial

Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

(prop. 2015/16:173) Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.
Läs innehållet i propositionen

Framgångsfaktorer för en positiv utveckling för mottagande av nyanlända elever

Till sammanställningen

Stödmaterial i form av publikationer, artiklar, länkar

Stödmaterial nyanlända elever Kvalitetsarbete i praktiken Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete


Introduktionsprogrammet Språkintroduktion

För asylsökande elever och för elever som är papperslösa gäller att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyller 18 år.
Rätt till utbildning, nyanlända och gymnasiet

Examensmål finns inte för språkintroduktion. Utbildningen ska istället följa en plan som huvudmannen beslutar om. Språkintroduktion ska innehålla undervisning i grundskoleämnena svenska eller svenska som andraspråk. Därutöver ska utbildningen utformas utifrån den kartläggning som ska ha gjorts och innehålla de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utveckling.

Språkintroduktion. 17 år och nyanländ, vad finns det för möjligheter? Folder Språkintroduktion, stödmaterial

Rapporten Språkintroduktion är en sammanställning av Skolverkets kunskap om organisation, innehåll och utmaningar med språkintroduktion.

Rapport Språkintroduktion 2016, Skolverket

Senast granskad: 2016-05-02