Framgångsfaktorer för en positiv utveckling för mottagande av nyanlända elever

Nedan återfinns en sammanställning av framgångsfaktorer som Skolinspektionens granskningar visar har en positiv utveckling för mottagande av nyanlända elever.

1. Den nyanlända elevens första tid i skolan har visat sig vara avgörande för hans eller hennes framtida skolgång. För en god planering av elevens fortsatta utbildning, behöver en tidig kartläggning av elevens kunskaper göras.

2. Sprida resultaten av kartläggningen till berörda lärare och anpassa undervisningen efter det som framkom i kartläggningen. På skolor som har ett av alla känt system för genomförande av kartläggningar, och som sprider resultatet till undervisande lärare, har steget in i ordinarie undervisning varit lättare för de nyanlända eleverna. Dessa skolor har präglats av en helhetssyn för elevens lä-rande som bland annat inneburit god samverkan mellan lärare och skolpersonal.

3. Skolans förhållningssätt är centralt för de nyanlända elevernas förutsättningar och är avgörande för vilken undervisning de nyanlända eleverna får. På skolor där nyanlända elever möter stora utmaningar och samtidigt får mycket stöd i sitt lärande tog skolan som helhet ett gemensamt ansvar för att anpassa och genomföra undervisningen.

4. De nyanlända eleverna behöver mötas av höga förväntningar på deras egen förmåga.

Källa: Skolinspektionen 2016

 

Senast granskad: 2016-05-03