Elevhälsan

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Pojkar som läser

Vägledning för elevhälsan 

I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan för en samlad elevhälsa. Boken beställs via Socialstyrelsen eller laddas ner.

Länk: Vägledning för elevhälsan


Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan

Skolverket har fått regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kostnader för personalförstärkning inom elevhälsan. Uppdragets omfattning och begränsningar framgår av SFS 2011:1597.

Förordning (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan


Elevhälsan i skollagen

I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. I broschyren "Elevhälsan i skollagen" förklaras de bärande inslagen i skollag och proposition.

Elevhälsan i skollagen


Längre artiklar om elevhälsan och dess roll

Merparten av dessa längre artiklar är skrivna av forskare. Skolverkets förhoppning är att artiklarna kan utgöra en utgångspunkt för diskussioner om elevhälsans utveckling i kommuner och skolor – såväl dess koppling till skolans lärandeuppdrag som det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Längre artiklar om elevhälsan


Senast granskad: 2014-12-09