Hållbar utveckling

Hållbar utveckling i undervisningen handlar om att få barn, ungdomar och vuxna att förstå förutsättningarna för hållbar utveckling, enligt läroplanernas och kursplanernas kunskapskrav.

elever framför världskarta

Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och som utvecklar deras förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt handlande.

Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande

Hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan kvinnor och män och mellan folkgrupper och länder. Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Deras definition av hållbar tveckling är: "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Ansök om utmärkelsen

Förskolor och skolor ansöker om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling hos Skolverket. Syftet med utmärkelsen är att att stödja och vara en Loggo: Skola för hållbar utveckling inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskolan till vuxenutbildningen. För att få utmärkelsen krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan.

Utmärkelsen skola för hållbar utveckling

Senast granskad: 2016-02-04
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen