Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan

Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna. Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle.

– Tanken med vårt förslag är att digital kompetens och programmering tydligare skrivs fram i kurs- och ämnesplaner och kopplas till det aktuella ämnet. Vi föreslår också ändringar i läroplanernas del 1 och 2 som rör alla ämnen och utbildningen som helhet, säger Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket. 

Behov av kompetensutveckling

Förslaget har till stor del mottagits positivt. Många ser att det är väl underbyggda förändringar, men menar samtidigt att det krävs andra insatser för att få större genomslagskraft. Det som speciellt framförts är att det krävs tid och kompetensutveckling.

– Vi vet att många i skolan behöver mer kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet. Detta framför vi i vår redovisning till regeringen. Därför kommer vi på Skolverket att fortsätta arbeta med implementering och kompetensutvecklingsinsatser, säger Ylva Rosing.

Viktigt att tillvarata möjligheterna

Skolverkets förslag till förändringar i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål utgår från visionen att alla barn och elever ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens. Det förutsätter att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. För att nå visionen år 2022 föreslår vi, i våra förslag till nationella it-strategier – insatser för kompetensutveckling, likvärdig tillgång till digitala verktyg och insatser för att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration. Förslagen till förändringar i styrdokumenten är kopplade till de nationella it-strategierna som tidigare redovisats.

Fakta om förslaget

Förslagen till förändringar i styrdokumenten som Skolverket nu lämnar till regeringen berör förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen. Utkastet presenterades tidigare i år på Skolverkets webbplats och vi fick då in synpunkter från lärare och andra verksamma i skolan. Dessutom har vi fått in 45 remissvar från myndigheter, lärosäten och huvudmän.

För frågor kontakta:

Ylva Rosing, undervisningsråd Skolverket, 08-527 333 98 – allmänt om förslaget.

Helena Karis, undervisningsråd Skolverket, 08-527 334 57 – programmering i grundskolan.

Peter Karlberg, undervisningsråd, 08-527 331 67 – nationella strategier för skolans digitalisering

Senast granskad: 2016-06-20
Innehållsansvar: Gymnasieenheten