Digital kompetens i styrdokumenten

Regeringen vill tydliggöra skolans uppdrag med att utveckla elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Därför har Skolverket fått i uppdrag att föreslå förändringar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

Digital kompetens finns redan idag i viss mån i läro-, kurs- och ämnesplaner men Skolverket ska vid behov föreslå förändringar. Fokus för gymnasial utbildning är de gymnasiegemensamma och gymnasiesärskolegemensamma ämnena. För grundskolan och motsvarande skolformer vill regeringen också uttalat förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen.

Uppdraget om nationella it-strategier är ett stort uppdrag som rör flera frågor och hela skolväsendet. I den här delen som rör styrdokumenten behöver vi med tanke på den begränsade tiden, fokusera på de skolformer och styrdokument som särskilt pekas ut av regeringen. Utöver detta har vi påbörjat ett arbete med att se över förskolans läroplan för att undersöka behov av ändringar. Vi undersöker också möjligheten att göra ämnet programmering tillgängligt för fler program i gymnasieskolan.

Remiss

Fram till den 18 maj är förslagen ute på remiss till särskilda instanser. Du som är intresserad av att följa arbetet har möjlighet att ta del av förslagen här nedan.

Det slutgiltiga förslaget redovisas för regeringen den 30 juni 2016.

Grundskoleutbildning

Läroplaner och kursplaner

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (772 kB) Läroplan för grundsärskolan (666 kB) Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (387 kB) Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (252 kB)

Gymnasial utbildning och vuxenutbildning

Läroplaner

Läroplan för gymnasieskolan (246 kB) Läroplan för gymnasiesärskolan (209 kB) Läroplan för vuxenutbildningen (470 kB)

Examensmål

Examensmål (497 kB)

Gymnasiegemensamma ämnen

Ämnesplan för historia (264 kB) Ämnesplan för matematik (377 kB) Ämnesplan för naturkunskap (175 kB) Ämnesplan för religionskunskap (200 kB) Ämnesplan för samhällskunskap (310 kB) Ämnesplan för svenska (289 kB) Ämnesplan för svenska som andraspråk (184 kB) Ämnesplan för svenska för döva (152 kB)

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning (178 kB)

Detta har vi gjort

För att få ett bra underlag i arbetet med uppdraget, bland annat i frågan om hur programmering ska ingå i undervisningen, har vi tagit in synpunkter vid flera tillfällen. Bland annat har vi genomfört enkäter samt träffat referensgrupper bestående av lärare i olika skolformer och på universitet och högskola, elever, forskare, nationella programråd, skolledare och näringsliv.

Ett utkast publicerades den 21-29 mars här på Skolverkets webbplats för alla intresserade att ta del av och lämna synpunkter på.

Nationella it-strategier för skolväsendet

Förändringarna i styrdokumenten är en del av Skolverkets uppdrag från regeringen att ta fram förslag till nationella it-strategier för skolan. Uppdraget har redovisats i en första del.

Pressmeddelande: Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara möjligheterna med it i skolan Läs uppdraget i sin helhet (pdf)

Kontakt

Grundskoleutbildning: Olof Andersson, olof.andersson@skolverket.se
Gymnasial utbildning: Ylva Rosing, ylva.rosing@skolverket.se
Vuxenutbildning: Marcello Marrone, marcello.marrone@skolverket.se

 
Senast granskad: 2016-04-21
Innehållsansvar: Gymnasieenheten