Från slöjdprojekt till berättande och mediekunskap

Barbro Sköldenberg är slöjdlärare på Sofielundsskolan, en F-9-skola i Malmös södra innerstad. Tillsammans med kollegor försöker hon förena slöjdundervisningen med att utveckla elevernas språkförmåga samt deras medie- och informationskunnighet.

Barbro Sköldenberg. Foto: Stefan Pålsson Barbro Sköldenberg. Foto: Stefan Pålsson I våras fick Barbro Sköldenberg pris för bästa pedagogiska insats i tävlingen Webbstjärnan, och hennes båda bidrag Nalleresan och REdesignIT räknades bland de hundra bästa i tävlingen. Dessutom fick Nalleresan Webbstjärnans bronspris 2012 och 2013 blev det silverpriset.

Nalleresan och elevernas utveckling

- Allt satte igång våren 2011 när jag var på information om genomförandet av Lgr11. Då fick jag idén till Nalleresan, och när höstterminen började så satte jag igång tillsammans med träslöjdsläraren, skolbibliotekarien och de båda klasslärarna. Vi anmälde projektet till Webbstjärnan, som gav oss stöd och inspiration att våga satsa. Jag gick samtidigt en kurs i bloggande och skapade en blogg för projektet.

Två klasser i trean fick tillsammans sy en nalle som nu reser genom Sverige. Eleverna snickrade också ett hus som nallen bor i under sin resa. De som tar emot nallen berättar om hur det är på deras ort och eleverna i de båda klasserna berättar tillbaka om sin vardag i Malmö.

Nalleresan - en björns upptäcksfärd genom Sverige

Nalleresan inleddes på skolan i Karesuando, Sveriges nordligaste skola, precis vid gränsen mot Finland. Därifrån har nallen rest söderut, och i skrivande stund är den i Stockholm. Nallens resväg är inte bestämd på förhand, utan den tas med spontant när en lärare, förälder eller elev ska resa någonstans. Hittills har den bara rest mellan olika skolor, men det är inget som säger att det måste vara så.

Under Nalleresan arbetar Barbro Sköldenberg två veckor åt gången med de båda klasserna. Det är eleverna som bestämmer vad som ska berättas. Hennes viktigaste uppgift är att se till att eleverna får den hjälp och det stöd som de behöver i skrivprocessen och att de håller den röda tråden. De genomför även olika undersökningar i klassen och presenterar resultatet i form av diagram och statistiska redogörelser.

- Det är roligt att se tillbaka nu när eleverna har börjat femman. Första året var lite prövande och försiktigt. Andra året kunde jag tydligt se att skriv- och berättarlusten ökade hos alla elever. De har också blivit duktiga på att kommentera och att ställa frågor till dem som tar emot nallen. Eleverna är stolta över vad de gör och visar bloggen för sina föräldrar. Och de vill gärna fortsätta följa nallen ett år till!

Eftertänksamt skrivande

Nalleresan började som ett slöjdprojekt, men efterhand har det kommit att utvecklas till en skriv- och berättarblogg. Allt har fungerat bra och klasserna har klarat sig undan bråk och otrevliga kommentarer. Barbro Sköldenberg berättar att hon har väldigt tydlig med vad en blogg är och att det gäller att tänka igenom vad som skrivs i bloggen. Det som publiceras på nätet finns kvar och kan hittas via Google och andra sökmotorer. Hon har också resonerat med eleverna om hur vi bör uppföra oss mot varandra, ute i samhället, i skolan och på nätet.

- Jag märker direkt om lärarna som tagit emot nallen har it-vana. Om de är det, så blir det mycket kommunikation. Eleverna älskar att blogga, och det är ett lustfyllt sätt att skriva. De får respons och det som de skriver handlar om dem själva, deras vardag och deras intressen. Bloggen är alltid öppen på datorn i slöjdsalen, så att de som inte har möjlighet hemma kan svara under lektionen. På det här sättet är bloggen alltid tillgänglig, utan att den tar över.

REdesignIT ökar arbetslusten

Nästa projekt startade i januari 2013. Det var en grupp nior som kom till slöjdlektionerna, men inte fick särskilt mycket gjort. Barbro Sköldenberg bestämde sig då för att undersöka om ett bloggprojekt kunde styra upp deras arbete. Slöjdklassen fick i uppgift att återanvända varsitt textilt föremål hemifrån. Sedan fick eleverna dokumentera sitt arbete i bloggen med text, foto och film och resonerade kring tillverkning, konsumtion och effekter på miljön.

REdesignIT - att återbruka och förändra textila föremål

- Eleverna undrade varför jag gjorde det här med dem. Jag förklarade att jag trodde på dem och att jag ville prova hur det gick. Och det visade sig fungera alldeles utmärkt! Eleverna började fokusera på det som de skulle göra, de kommenterade varandras arbeten, tog bilder, och så vidare. Efter lektionens slut kunde jag diskutera med dem på bloggen om vad de lärt sig, vad som gått fel och vad som gått bra. Det gav helt enkelt jättemycket!

När eleverna visade vad de gjorde på webben blev det “på riktigt”, och de ansträngde sig för att allt skulle bli rätt. Alla i klassen var intresserade av att visa upp hur de återanvände sina föremål och att utvecklas vidare. De tog sig samman, lyfte varandra, lärde av framgångar och motgångar och fick en bättre samhörighet i gruppen. Eleverna fick bättre självförtroende och utvecklade en större tilltro till sin förmåga i slöjdämnet. De kände också en större lust och glädje när de kom till skolan.

Skolbibliotekarien klargör upphovsrätten

Skolbibliotekarien fungerar som ett stort stöd i arbetet, inte minst när det gäller hur digitala medier kan användas i undervisningen och hur man arbetar rent praktiskt med text, bilder, video och layout. Hon har också hjälpt till att klargöra den traditionella upphovsrättens ramar, hur Creative Commons fungerar och var man kan hitta bilder och annat material som får användas fritt.

- Det har varit många diskussioner om upphovsrätt. På Nalleresan har det bland annat handlat om att skolor som tagit emot nallen har "lånat" bilder utan tillåtelse från upphovsmannen. Jag har då mejlat tillbaka och meddelat att bilden inte kan användas på grund av upphovsrätten. Här gäller det att lära elever och lärare på andra skolor vad som gäller utan att smälla dem på fingrarna. Mina egna elever uppmanar jag att ta egna bilder, att rita eller att använda bilder som är fria att använda, exempelvis från Flickr och liknande tjänster. Det är också viktigt att de lär sig att andras texter inte får kopieras hur som helst, och att de hanterar dem på ett källkritiskt och reflekterande sätt.

Ämnesintegrationen är en svår men viktig pusselbit

När Barbro Sköldenberg började arbeta med sina bloggprojekt var det en del elever som undrade varför de skulle skriva och räkna under slöjdlektionen. Efter några månader var det däremot inte längre någon diskussion.

- Det är alldeles för lätt att fastna i det som ska göras och att glömma bort själva processen. Jag vill visa eleverna att slöjdundervisningen går ut på att använda och förena kunskaper från en mängd olika ämnesområden. Det är också viktigt att de reflekterar kring sitt eget lärande, tänker kritiskt kring medier och information och att de kan visa att de verkligen har förstått vad de har gjort. Om eleverna tycker att det är svårt att beskriva med ord, kan de till exempel börja med en film eller en serie bilder. Det handlar inte bara om text.

Ämnesintegrationen har en avgörande betydelse för Barbro Sköldenbergs arbete, men det är fortfarande inte alldeles enkelt att överskrida ämnesgränserna.

- Klasslärarna är en stor hjälp i arbetet med att föra ihop olika ämnen. När ämneslärarna samarbetar, blir det mycket enklare för eleverna att se hur allt hänger ihop. Bloggarna är också viktiga i det här sammanhanget, både för eleverna och för läraren. Publicerandet på nätet har en stor betydelse för utvecklingen av min egen undervisning. Jag tänker mer på varför jag gör något, jag ser till att hålla mig till det som ska göras och försöker undvika att krångla till det i onödan.

Projekten lever vidare

Under det nya läsåret kommer Barbro Sköldenberg att fortsätta med Nalleresan och REdesignIT, men hon vill också gärna starta ytterligare några bloggar.

- Det ger oerhört mycket att öppna upp klassrummet för omvärlden. Eleverna får lättare att se sitt eget lärande och de blir sedda och bekräftade av andra, i och utanför skolan. De lär sig också att förstå och hantera digitala medier och kommunikationsformer. Samtidigt är det bra för slöjdämnet, eftersom jag kan visa att det är ett ämne som hänger ihop med de andra, inte minst svenskan och matematiken. Eleverna blir nyfikna och intresserade, och det är förstås avgörande: utan lust, glädje och motivation kommer lärandet inte igång på allvar. Vi tar tillsammans många små steg framåt – och varje steg är viktigt!

2013-09-04 | Stefan Pålsson Senast granskad: 2015-06-09
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen