Statsbidrag för maxtaxa

Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ersättningen betalas ut automatiskt två gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september. Kommuner kan också ansöka om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder. Ansökan sker alltid i februari.

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2017

Inkomsttaket i maxtaxan höjds från och med den 1 januari 2017. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjdes från 1313 kronor till 1362 kronor. Mer information om hur de andra avgiftsnivåerna påverkas finns här:

Läs mer om de nya avgiftsnivåerna för maxtaxa

Det finns två typer av bidrag:

  • ersättning för maxtaxa
  • kvalitetssäkrande åtgärder

Så räknas båda bidragen

När regeringen har bestämt anslagen för kommande året sker följande: 

  • Statistiska centralbyrån (SCB) räknar fram ramarna för bidragen per kommun.
  • I oktober får kommuner besked om de preliminära ramarna för kommande år.
  • I december räknar SCB fram de slutgiltiga ramarna.
  • I december fastställer Skolverket ramarna och informerar kommunerna.

Bidragsramarna för maxtaxan för respektive kommun har fastställts av Skolverket:

Bidragsramar för maxtaxa 2017 (52 kB)

Bidragsramarna för de kvalitetssäkrande åtgärderna för respektive kommun har fastställts av Skolverket:

Bidragsramar för kvalitetssäkrande åtgärder 2017 (52 kB)

Avvikelser från ramarna

De bidragsramar som Skolverket fastställer kan avvika från de ramar som SCB har räknat fram. Ett skäl till avvikelsen kan vara att kommunen har haft en skuld från föregående bidragsår. En annan anledning kan vara att handläggningen av tidigare bidrag inte är avslutad.

Skolverket har en möjlighet att hålla inne hela eller delar av statsbidragen. Så kan ske till exempel om kommunen skulle bryta mot villkoren för maxtaxan. Det kan också ske om kommunen inte har utnyttjat delar av bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder.

Läs om maxtaxa (SFS 2001:160) och kvalitetssäkrande åtgärder (SFS 2001: 161)
Läs även i (prop. 1999/2000:129) och (skollagen 2 a kap. 6 a-b §, 8 a §)

Kontakt

maxtaxa@skolverket.se

Senast granskad: 2016-10-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten