Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Det här statsbidraget kan sökas av huvudmän för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Två små barn som äter Ansök för 2016/17 i mars, redovisa 2015/16 i september

Nov 2016 | Redovisning av bidraget för läsåret 2015/16

Nu har de kommuner och fristående huvudmän som fick bidraget för läsåret 2015/16 redovisat vad pengarna användes till. Redovisningarna visar att 447 kommuner och fristående förskolor har genomfört åtgärder som minskat barngruppernas storlek på totalt 2327 förskolor.

Här kan du se hela sammanställningen av redovisningarna från kommunala huvudmän (33 kB) Här kan du se hela sammanställningen av redovisningarna från fristående huvudmän (41 kB)

Juni 2016 | Beslut om ansökan för läsåret 2016/17

För bidragsåret 2016/17 beviljas 576 huvudmän bidrag om totalt ca 970 miljoner kronor i detta urval. Bidraget fördelas på 2899 förskoleenheter. Totalt ansökte 889 huvudmän om drygt 1,2 miljarder kronor. Eftersom man har ansökt om mer pengar än det finns bidrag att fördela har Skolverket gjort ett urval. I första hand har förskolor med de största barngrupperna prioriterats. Om flera sökande har samma storlek på barngrupperna har vi prioriterat de förskolor som har lägst personaltäthet. Detta innebär att huvudmän kan ha fått bidrag för enbart några av de förskolor de sökt för.

Hur mycket kommunala huvudmän sökt och beviljats (471 kB) Kommunala förskoleenheter som beviljats eller fått avslag (2,1 MB) Hur mycket enskilda huvudmän sökt och beviljats (608 kB) Enskilda förskoleenheter som beviljats eller fått avslag (808 kB)

Urvalet har vi gjort med stöd av förordning (2015:404) om bidrag för mindre barngrupper i förskolan och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:1) om bidrag för mindre barngrupper i förskolan.


Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän, för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. Ni ska prioritera att minska grupper med barn födda 2013 eller senare. Annan pedagogisk verksamhet såsom pedagogisk omsorg (familjedaghem eller flerfamiljslösningar), omsorg på obekväm tid, öppen förskola samt öppen fritidsverksamhet kan inte ansöka om bidraget.

Bidragets storlek

Ni som beviljas bidrag får 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med. Ni kan också få bidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek. Den totala summan att fördela under läsåret är 830 miljoner kronor.

Vad ska pengarna användas till?

Bidraget ska användas till att antingen minskar barngruppernas storlek eller motverka en ökning av barngruppernas storlek. Huvudmannen ska prioritera de yngsta barnen födda 2013 eller senare.

Planera och organisera

Det är huvudman och förskolechef som planerar åtgärderna lokalt. Hur huvudmän och förskolechefer planerar och organiserar barngruppernas storlek är en viktig förutsättning för att förskolan ska kunna uppfylla målen.

Förskolans läroplan

Hur beräknas bidraget?

För varje förskoleenhet beräknas den genomsnittliga barngruppstorleken före och efter åtgärden. Skillnaden mellan barngruppsstorleken före och efter åtgärden multipliceras sedan med antalet avdelningar före åtgärden och bidraget.

Kan man delta flera läsår?

Huvudmän som deltar 2015/16 får delta i satsningen med samma förskolor kommande läsår. En huvudman söker för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år.

Kontakt

E-post: statsbidrag.barngrupper@skolverket.se

Senast granskad: 2016-06-13
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten