Statsbidrag för Lågstadiesatsningen

Det här bidraget kan sökas av huvudmän för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Nästa ansökningsperiod startar 31 maj.

Elev och lärare

Nyheter inför 2016/17

Regeringen har nyligen gjort ändringar i det regelverk som styr det här bidraget, förordning (2015:215). Förändringarna innebär i korthet:

 • Möjlighet att ansöka om bidrag för att bibehålla personal man tidigare fått bidrag för att förstärka med.
 • Det går inte längre att ansöka om statsbidrag för annat än personalförstärkningar.
 • Vissa huvudmän, som har tagit emot många nyanlända eller där det behövs särskilda insatser, kan söka extra statsbidrag från en särskild bidragspott.
 • Man kan även söka bidrag för personalförstärkningar i fritidshemmen - Fritidshemssatsningen. Detta är ett separat bidrag, som söks i en egen ansökan men under samma period som Lågstadiesatsningen.

Läs mer om Fritidshemssatsningen

Ansökan för 2016/17

Ansökningsperioden för bidragsåret 2016/17 öppnar 31 maj och pågår till 30 juni.

Viktiga datum

Viktiga datum i lågstadiesatsningen

Vem kan få bidrag?

Statsbidraget kan sökas av huvudmän, för insatser i förskoleklass samt årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med bidraget är att höja utbildningens kvalitet och ge lärarna mer tid för varje elev.

Lågstadiesatsningen omfattar endast skolor som följer svensk läroplan.

Vad ska pengarna användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för:

 1. Personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare
 2. Personalförstärkning med annan personal så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning

Ni kan också få statsbidrag för att behålla det utökade antal årsarbetskrafter ni tidigare har fått bidrag för, om antalet elever inte har sjunkit markant sedan dess.

Hur mycket pengar kan varje huvudman få?

Hur mycket bidrag som är avsatt för varje huvudman anges i de så kallade bidragsramarna. De beräknar Skolverket inför varje bidragsår utifrån varje huvudmans elevantal och den totala summa som finns att fördela, för 2016/17 ca 2,3 miljarder kronor. Bidragsramarna kommer att publiceras på denna webbsida i samband med att ansökan öppnar 31 maj.

Att söka utöver ram

Skolverket kan omfördela de pengar som blir över om inte alla söker hela sin ram. Om ni ser att ni har större behov än vad er bidragsram tillåter, kan ni ansöka om mer pengar. Vi kommer då att prioritera att omfördela till huvudmän som tagit emot stor andel nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att höja såväl utbildningens kvalitet som elevernas resultat.

Extra pott till vissa huvudmän

Vissa huvudmän, som tagit emot en stor andel nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet och elevernas resultat, har en utökad bidragsram. Det innebär att de kan ta del av en extra pott pengar om totalt 329 miljoner kronor. Vilka huvudmän som får en utökad bidragsram bestäms utifrån den fördelningsnyckel som Skolverket håller på att ta fram. Den tas fram för att stödja skolor med stora behov och främja jämlikheten i svensk skola. Den extra bidragsramen kommer att publiceras på denna webbsida i samband med att ansökan öppnar 31 maj.

Rekryteringsplan villkor för bidraget

I ansökan ska ni svara på frågor om er lokala rekryteringsplan. Den ska vara framtagen efter att berörda fackliga organisationer har hörts.  Frågorna i ansökan berör följande områden:

 • Hur ni arbetar med att säkra tillgången till legitimerade och behöriga lärare samt utbildade fritidspedagoger eller motsvarande.
 • Hur ni hanterar rekrytering av personal i förhållande till pensionsavgångar
 • Hur ni hanterar rekryteringen av personal i förhållande till mottagandet av nyanlända barn
 • Hur ni arbetar med ledarskap (främst när det gäller rektorer)
 • Vad ni ser som de största svårigheterna i att rekrytera av personal 
 • Hur ni ska uppnå ökad kvalitet i undervisningen genom den personal ni ansöker om bidrag för.

Redovisning och uppföljning av 2015/16 i oktober

Ni som har tagit emot bidrag för 2015/16 ska senast under oktober 2016 redovisa hur pengarna har använts.

Förstärkning av personal ska ha skett genom att relationen mellan antalet heltidstjänster inom respektive personalkategori i förhållande till antalet elever F-3 ökar för huvudmannen totalt. Vid redovisningen kommer Skolverket att ta hänsyn till om antalet elever ändrats hos huvudmannen under läsåret. Uppgifter om det kommer att tas in vid redovisningen.

Vi kommer före midsommar att skicka ut detaljerad information om vilka uppgifter som ska ingå i redovisningen.

Kontakt

För frågor om statsbidraget

E-post: statsbidrag.lagstadiesatsningen@skolverket.se

Senast granskad: 2016-05-10
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten