Statsbidrag för Lågstadiesatsningen

Det här bidraget kan sökas av huvudmän för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.

Elev och lärare

17 jan 2017 | Utbetalningen som var planerad till den 15 januari har blivit försenad. Vi kommer betala ut bidraget så snart som möjligt. 

Ansökan 2017

Ansökan kommer att vara öppen i april 2017, datum är inte fastställt än. 


Beslut om bidrag för läsåret 2016/17

Vi har fattat beslut i Lågstadiesatsningen för 2016/17. 665 huvudmän har beviljats bidrag och totalt kommer nästan 2,3 miljarder kronor att betalas ut för personalförstärkning i förskoleklass och årskurserna 1-3.

Här kan du se vilka huvudmän som beviljats bidrag:

Huvudmän som beviljats bidrag i Lågstadiesatsningen 2016/17 (517 kB)

Information om att beslut är fattat skickas via e-post till den kontaktperson som huvudmannen angett i ansökan. Beslutsmeddelande skickas till huvudmannen via post.

Nyheter inför 2016/17

Regeringen har nyligen gjort ändringar i det regelverk som styr det här bidraget, förordning (2015:215). Förändringarna innebär i korthet:

  • Möjlighet att ansöka om bidrag för att bibehålla personal man tidigare fått bidrag för att förstärka med.
  • Det går inte längre att ansöka om statsbidrag för annat än personalförstärkningar.
  • Vissa huvudmän, som har tagit emot många nyanlända eller där det behövs särskilda insatser, kan söka extra statsbidrag från en särskild bidragspott.
  • Man kan även söka bidrag för personalförstärkningar i fritidshemmen - Fritidshemssatsningen. Detta är ett separat bidrag, som söks i en egen ansökan men under samma period som Lågstadiesatsningen.

Läs mer om Fritidshemssatsningen

Vem kan få bidrag?

Statsbidraget kan sökas av huvudmän, för insatser i förskoleklass samt årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med bidraget är att höja utbildningens kvalitet och ge lärarna mer tid för varje elev.

Lågstadiesatsningen omfattar endast skolor som följer svensk läroplan.

Vad ska pengarna användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för:

  1. Personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare
  2. Personalförstärkning med annan personal så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning

Ni kan också få statsbidrag för att behålla det utökade antal årsarbetskrafter ni tidigare har fått bidrag för, om antalet elever inte har sjunkit markant sedan dess.

Hur mycket pengar kan varje huvudman få?

Hur mycket bidrag som är avsatt för varje huvudman anges i de så kallade bidragsramarna. De beräknar Skolverket inför varje bidragsår utifrån varje huvudmans elevantal och den totala summa som finns att fördela, för 2016/17 ca 2,3 miljarder kronor. 

Bidragsramar för 2016/17 (1,1 MB)

Att söka utöver ram

Skolverket kan omfördela de pengar som blir över om inte alla söker hela sin ram. Om ni ser att ni har större behov än vad er bidragsram tillåter, kan ni ansöka om mer pengar. Vi kommer då att prioritera att omfördela till huvudmän som tagit emot stor andel nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att höja såväl utbildningens kvalitet som elevernas resultat.

Extra pott till vissa huvudmän

Vissa huvudmän, som tagit emot en stor andel nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet och elevernas resultat, har en utökad bidragsram. Det innebär att de kan ta del av en extra pott pengar om totalt 329 miljoner kronor. Vilka huvudmän som får en utökad bidragsram bestäms utifrån en fördelningsnyckel som Skolverket har tagit fram. Syftet är att stödja skolor med stora behov och främja jämlikheten i svensk skola.

Fördelningsnyckeln prioriterar huvudmän utifrån en modell där det förväntade värdet på betyg i åk 6 skattas utifrån ett antal bakgrundsvariaber på individnivå. Bakgrundsvariabler som används i modellen är:
- Kön
- Ålder vid invandring (elev)
- Ursprungsland, grupperat på EU-27 länder (elev och föräldrar)
- Föräldrars utbildningsnivå (6-gradig skala)
- Läsår
- Skolstorlek

De huvudmän som enligt fördelningsnyckeln har störst behov får fördubblad bidragsram, men lägst en utökning med ett belopp som motsvarar schablonbelopp för en halv lärartjänst. För bidragsåret 2016/17 är schablonbeloppet 275 000 kronor. Det är huvudmannens ansvar att fördela bidraget till de skolenheter som har störst behov.

Kontakt

För frågor om statsbidraget

statsbidrag.lagstadiesatsningen@skolverket.se

Senast granskad: 2017-01-17
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten