Statsbidrag för Lärarlyftet

Sök om statsbidrag för de lärare som går kurser inom Lärarlyftet. Med våra kurser får lärarna inte bara den utbildning de behöver för behörighet i ämnet. Våra utvärderingar visar dessutom att de ökar sin kompetens och blir tryggare i sin yrkesroll.

Ansvaret för att ha behöriga lärare

Staten erbjuder genom Lärarlyftet en kostnadsfri och skräddarsydd utbildning på utvalda universitet och högskolor. Huvudmannen är ansvarig för utbildningsresultaten i skolan och för att eleverna undervisas av behöriga och kompetenta lärare.

Ett år efter studierna på Lärarlyftet anser två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Ta reda på vilka kurser som kan vara aktuella för era lärare

Utnyttja statsbidraget för samtliga som deltar

Lärare som deltar i Lärarlyftet

Bidraget är till för att stimulera deltagandet och ska användas till att underlätta för lärare att komplettera sin legitimation med ytterligare behörighet.

Fritidspedagoger eller motsvarande som deltar i Lärarlyftet

Efter avslutad kurs kan de ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen i årskurs 1–6.

Observera att statsbidrag inte får lämnas till den som är huvudman enbart för verksamhet i förskola och fritidshem.

Prata med läraren om hur bidraget kan användas

Ni bestämmer hur bidraget ska användas men det är självklart viktigt att föra en dialog med läraren om hur pengarna ska användas.

Bidraget kan till exempel användas för att:

  • minska deltagarnas arbetstid så att de därigenom får mer tid för studier,
  • betala resor,
  • betala litteraturen,
  • delvis ge ledigt för studier utan löneavdrag.

Använd även egna resurser

Om ni använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan deltagandet bli mer framgångrikt. Hos en del huvudmän får läraren behålla 80 procent av lönen under studietiden.

Ansök för lärare som påbörjar studier

Ni ansöker om statsbidrag för lärare som påbörjar en ny kurs den innevarande terminen. För de som redan studerar och som ni tidigare har ansökt om statsbidrag för betalas bidraget ut automatiskt. Även lärare som är anställda hos entreprenörer kan delta i Lärarlyftet, men det är huvudmannen som ansöker om och tar emot bidrag.

Ansök för lärare som redan påbörjat sina studier

För de lärare som redan påbörjat sina studier kan ni göra en retroaktiv ansökan. Statsbidrag kommer då att kunna betalas ut för den aktuella terminen fram tills att läraren avslutar sina studier.

Mer bidrag för vissa studier

Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet högskolepoäng.

I Lärarlyftet läggs särskild tonvikt vid att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk, sfi och matematik. Det gäller även deltagande i speciallärarutbildningen. Därför får huvudmännen:

  • 1500 per högskolepoäng för kurser i svenska som andraspråk och sfi.
  • 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och speciallärarutbildning.
  • 500 kronor per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen.

Exempel: En huvudman godkänner att ett antal anställda (lärare, fritidspedagoger eller motsvarande) deltar i utbildning som sammanlagt motsvarar exempelvis 90 hp i matematik och 120 hp i övriga ämnen. Huvudmannen får efter ansökan ta emot 150 000 kronor i statsbidrag (90 000 kronor + 60 000 kronor) för fortbildning av dessa deltagare.

Lärare kan studera till speciallärare med 80 procent av lönen

Under höstterminen 2016 kan huvudmannen välja ett annat sätt att finansiera deltagande för de lärare som påbörjar sina studier till speciallärare inom Lärarlyftet. Den möjligheten finns även för de som redan går utbildningen.

Det går inte att kombinera statsbidragen samma termin för en och samma lärare.

Ni kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren. Om ni betalar högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, får ni inte bidrag för den överstigande delen.

Ansökningsperioden för bidraget är mellan den 15 september och den 15 oktober. Ansökningsblanketten publiceras den 15 september.

Du hittar ansökningsblanketten här

Läs mer om bidraget för fler personal inom specialpedagogik

Lärare kan studera SvA och Sfi med 80 procent av lönen

Under höstterminen 2016 kan huvudmannen välja ett annat sätt att finansiera studierna för de lärare som läser kurser inom Lärarlyftet i svenska som andraspråk (SvA) och Sfi.

Det går inte att kombinera statsbidragen samma termin för en och samma lärare.

Läraren som studerar ska få minst 80 procent av lönen. Huvumannen kan söka statsbidrag för 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren. Om ni betalar högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, får ni inte bidrag för den överstigande delen.

Ansökningsperioden för bidraget är mellan den 15 september och 15 oktober.

Ansökan om bidrag för fortbildning av lärare i SvA och SFI (316 kB)

Vilka omfattas av bidraget?

Bidrag för fortbildning ska användas till att ersätta lärare som är anställda hos huvudmannen och:

  • deltar i utbildning under arbetstid,
  • är tjänstledig under utbildning, eller
  • deltar i utbildning under tid man inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Hur mycket bidrag kan man få?

Ni kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren.

Statsbidraget beräknas på en årslön om 545 000 kronor inklusive sociala avgifter, vilket baseras på en medellön om 31 500 kronor per månad.

Exempel: En huvudman godkänner att en anställd lärare deltar i utbildning som sammanlagt motsvarar exempelvis 90 hp varav 30 hp läses per termin. Om huvudmannen gör motsvarande nedsättning i tid för den tid läraren studerar, det vill säga 100 procent för 30 hp/termin och betalar minst 80 procent av lärarens lön för den del läraren studerar, kan huvudmannen efter ansökan ta emot 152 600 kronor i statsbidrag (545 000 kronor / 2 x 80 procent  x 70 procent) per termin för fortbildning av deltagaren.

Läs mer i förordningen:

Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare i sva och sfi (2016:709)

Närliggande bidrag och satsningar

Förutom bidrag till speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet finns även bidrag till personalförstärkningar och kompetensutvecklingsinsatser att söka inom området specialpedagogik. 

Personalförstärkning för specialpedagogiska insatser

Personalförstärkning för specialpedagogiska insatser gäller för att anställa eller ge uppdrag åt speciallärare eller lärare med specialpedagogisk kompetens.

Läs mer om personalförstärkningar inom specialpedagogik

Kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor med en kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik. Insatsen syftar till att stärka alla lärares specialpedagogiska kompetens för att möta elevers olika behov.

Läs mer om kompetensutvecklingsinsatsen

Uppföljning ett år efter studier

För att ni ska få behålla bidraget ska läraren genomgått utbildningen med godkänt resultat. Skolverket följer därför upp deltagarnas studieresultat. Detta sker tidigast 12 månader efter att bidrag för utbildningens sista termin har betalats ut. Syftet med uppföljningen är att se till att bidraget används på det sätt som regeringen har beslutat.

Avhopp och byte av huvudman

Ni ska rapportera avhopp från påbörjade studier och när lärare byter huvudman.

Här finns blanketter

Förordningen som styr statsbidraget

Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare & fritidspedagoger (2007:222)

Kontakt

statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se

Senast granskad: 2016-10-17
Innehållsansvar: Enheten för statsbidrag