Statsbidrag för Lärarlyftet

Ansök om statsbidrag för de lärare som går kurser inom Lärarlyftet. Med våra kurser får lärarna inte bara den utbildning de behöver för behörighet i ämnet. Våra utvärderingar visar dessutom att de ökar sin kompetens och blir tryggare i sin yrkesroll.

Ansvaret för att ha behöriga lärare

Staten erbjuder genom Lärarlyftet en kostnadsfri och skräddarsydd utbildning på utvalda universitet och högskolor. Huvudmannen är ansvarig för utbildningsresultaten i skolan och för att eleverna undervisas av behöriga och kompetenta lärare.

Ett år efter studierna på Lärarlyftet anser två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Ta reda på vilka kurser som kan vara aktuella för era lärare

Utnyttja statsbidraget för samtliga som deltar

Ni ansöker om statsbidrag för alla lärare som deltar i Lärarlyftet. Bidraget är till för att stimulera deltagandet och ska användas till att underlätta för lärare att komplettera sin legitimation med ytterligare behörighet.

Ni ansöker även om statsbidrag för de fritidspedagoger eller motsvarande som deltar i Lärarlyftet. Efter avslutad kurs kan de ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen i årskurs 1–6.

Observera att statsbidrag inte får lämnas till den som är huvudman enbart för verksamhet i förskola och fritidshem.

Prata med läraren om hur bidraget kan användas

Ni bestämmer hur bidraget ska användas men det är självklart viktigt att föra en dialog med läraren om hur pengarna ska användas.

Bidraget kan till exempel användas för att:

  • minska deltagarnas arbetstid så att de därigenom får mer tid för studier,
  • betala resor,
  • betala litteraturen,
  • delvis ge ledigt för studier utan löneavdrag.

Använd även egna resurser

Om ni använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan deltagandet bli mer framgångrikt. Hos en del huvudmän får läraren behålla 80 procent av lönen under studietiden.

Ansök för lärare som påbörjar studier

Ni ansöker om statsbidrag för lärare som påbörjar en ny kurs den innevarande terminen. För de som redan studerar och som ni tidigare har ansökt om statsbidrag för betalas bidraget ut automatiskt. Även lärare som är anställda hos entreprenörer kan delta i Lärarlyftet, men det är huvudmannen som ansöker om och tar emot bidrag.

Ansök för lärare som redan påbörjat sina studier

För de lärare som redan påbörjat sina studier kan ni göra en retroaktiv ansökan. Statsbidrag kommer då att kunna betalas ut för den aktuella terminen fram tills att läraren avslutar sina studier.

Ansök om bidrag för vt 2016 senast 15 mars

Mer bidrag för vissa studier

Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet högskolepoäng. I Lärarlyftet läggs särskild tonvikt vid att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andra språk, sfi och matematik. Det gäller även deltagande i speciallärarutbildningen. Därför får huvudmännen:

  • 1500 per högskolepoäng för kurser i svenska som andra språk och sfi.
  • 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och speciallärarutbildning.
  • 500 kronor per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen.

Exempel: en huvudman godkänner att ett antal anställda (lärare, fritidspedagoger eller motsvarande) deltar i utbildning som sammanlagt motsvarar t.ex. 90 hp i matematik och 120 hp i övriga ämnen. Huvudmannen får efter ansökan ta emot 150 000 kronor i statsbidrag (90 000 kronor + 60 000 kronor) för fortbildning av dessa deltagare.

Uppföljning ett år efter studier

För att ni ska få behålla bidraget ska läraren genomgått utbildningen med godkänt resultat. Skolverket följer därför upp deltagarnas studieresultat. Detta sker tidigast 12 månader efter att bidrag för utbildningens sista termin har betalats ut. Syftet med uppföljningen är att se till att bidraget används på det sätt som regeringen har beslutat.

Avhopp och byte av huvudman

Ni ska rapportera avhopp från påbörjade studier och när lärare byter huvudman.

Här finns blanketter

Förordningen som styr statsbidraget

Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare & fritidspedagoger (2007:222)

Senast granskad: 2016-03-03
Innehållsansvar: Enheten för statsbidrag