Statsbidrag för läxhjälp

Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet.

Elever och lärare i klassrum

Ändringar av bidraget

Regeringen har nyligen gjort ändringar i förordning (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp som nu heter förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Förändringarna innebär i korthet:

 • Läxhjälp även för yngre elever - Huvudmän kan även ansöka om bidrag för årskurs 1-5 inom den obligatoriska skolan.
 • Ersättning per elev istället för lärare - Statsbidrag betalas ut med högst 1000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten.
 • Samarbete med föreningar - Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.

Viktiga datum 2016

Ansök senast 2 mars, utbetalningar i april och augusti, redovisa senast 13 januari 2017

Vilka kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av huvudmän för grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola.

Ni kan söka bidrag för att anordna hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever i:

▪ grundskolan
▪ grundsärskolan
▪ sameskolan
▪ specialskolan

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska gå till frivilligt anordnande av läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare, som får bedriva undervisning enligt de bestämmelser som gäller för undervisning i skolväsendet.

Statsbidraget ska användas till kostnader för läxhjälp.  Förutom lönekostnader för lärare kan det till exempel vara kostnader för

 • lönekostnader för övrig personal (t.ex. administration och samordning)
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • skolskjuts

Bidragets storlek

Skolverket betalar ut bidraget med högst 1000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten. Vi kan ge bidrag med ett högre belopp om det finns särskilda skäl med hänsyn till antalet elever i verksamheten eller om huvudmannen har extra kostnader för verksamheten eftersom huvudmannen samarbetar med en ideell förening i arbetet med läxhjälp.

Urval

I händelse av att fler ansöker än vad bidraget räcker till kommer Skolverket att besluta om urval, baserat på studieresultat vid de skolor som ni söker bidrag för. Vid fördelningen av bidraget kommer vi att prioritera huvudmän för skolor med låga studieresultat.

Redovisning i januari 2017

Ni som tar emot statsbidrag måste redovisa hur medlen har använts. Senast den 13 januari 2017 ska ni skicka in en redovisning för 2016, blankett för den kommer att finnas på denna webbsida i december. I den ska ni ange:

 • Hur många lärartimmar läxhjälp som har genomförts på de skolenheter som angavs i ansökan.
 • Hur många elever som har deltagit i genomsnitt per lärartimma och skolenhet.
 • Vilka kostnader ni har haft för att genomföra läxhjälpen utifrån olika kostnadsposter.
 • Om uppföljningen visat på några resultat avseende elevernas kunskapsresultat.
 • Hur ni planerar att arbeta med läxhjälp framöver.

Kontakt

E-post:laxhjalp@skolverket.se

Max Bohlin-Roberts,
Tel: 08-5273 3486

Katarina Linnarsson,
Tel: 08-5273 3145

Senast granskad: 2016-04-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten