Statsbidrag för karriärtjänster

Huvudmän i alla skolformer, utom förskolan, kan ansöka om bidrag till karriärtjänster för lärare. Bidraget ska täcka löneökningarna för förstelärare och lektorer.

Lärare och elever i klassrum

Bidragsåret 2016/17

2016: Ansök i februari, rekvirera senast 15 okt. 2017: Rekvirera senast 1 maj.

Bidragsåret 2017/18

Ansökan för 2017/18 är öppen 1 februari - 15 mars i Mina sidor

För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. 

Förbered ansökan redan idag

För att du som ska arbeta med ansökan ska få behörighet till bidraget kan användare av Mina sidor i din organisation bjuda in och fördela behörighet till dig. Det gör att det kommer det gå smidigare för er att sätta igång med ansökan när den öppnar.

Läs mer om Mina sidor och Logga in


Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till att täcka löneökningar för förstelärare och lektorer. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.

Vem kan söka?

Huvudmän i alla skolformer utom förskola kan årligen söka bidrag för karriärtjänster.

Hur går ansökan till?

Ansökan i februari

Bidraget för karriärtjänster ska sökas årligen inför nästkommande läsår. 

Ansökan är öppen i Mina sidor mellan 1 februari och 1 mars. 

Läs mer om att söka statsbidrag i Mina sidor

Rekvisitioner i september och mars

För att sedan få bidraget utbetalat måste huvudmannen skicka in en rekvisition varje termin. Rekvisitionerna ska från och med bidragsåret 2016/17 skickas in mellan:

 • 1 september – 15 oktober för höstterminen
 • 15 mars – 1 maj för vårterminen

I rekvisitionen ska ni lämna uppgifter om alla karriärlärare. Bidraget betalas ut retroaktivt i slutet av terminen.

Både ansökan och rekvisition måste skickas in inom angiven tid, annars kan de komma att avvisas och leda till uteblivet bidrag.

Huvudmannen sköter rekryteringen och fördelar arbetsuppgifter

Det är huvudmannen som bestämmer hur rekryteringen ska gå till och vad förstelärarna och lektorerna ska ha för arbetsuppgifter.

För att få bidrag för en förstelärare eller lektor måste läraren ha vissa kvalifikationer, läs mer längre ner under Villkor för bidraget.

Hur många tjänster kan man söka?

Inför varje ny ansökningsomgång publicerar Skolverket en så kallad bidragsram där det listas hur många tjänster varje huvudman kan söka. Hur många tjänster ni kan söka bidrag för bestäms av ert elevantal i förhållande till övriga huvudmäns elevantal. Det innebär att stora minskningar eller ökningar av elevantalet hos andra huvudmän kan göra att ni får fler eller färre tjänster.

Utifrån bidragsramen kan huvudmannen bestämma hur många karriärtjänster som ska tillsättas lokalt.

Bidragets storlek

Bidraget är:

 • 85 000 kronor per bidragsår för en förstelärare
 • 170 000 kronor per bidragsår för en lektor

Ersättningen ska gå till karriärlärarnas löner och sociala avgifter. Om ni har en karriärlärare ska lönehöjningen vara minst:

 • 5 000 kr per månad för förstelärare
 • 10 000 kr per månad för lektorer

Om ni har flera förstelärare och lektorer kan ni differentiera löneökningen mellan tjänsterna. Den sammantagna löneökningen ska vara minst summan av beloppen 5 000 kr per månad för förstelärarna och 10 000 kr för lektorerna.

Vid nyanställning

Om ni nyanställer en förstelärare ska hen ha minst 5 000 kr mer i lön per månad än medianlönen för samma kategori lärare som är anställda hos er. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kr mer i lön än medianlönen för samma kategori lärare hos er.

Vid deltid

Ni kan utse en lärare som arbetar deltid till förstelärare eller lektor. Bidraget minskas då så att det motsvarar lärarens tjänstgöringsgrad. Därememot är det är inte möjligt för två lärare att dela på en karriärtjänst.

Villkor för bidraget

För att ni ska kunna få bidrag för en förstelärare eller lektor måste läraren ha vissa kvalifikationer. De är specificerade i förordningen för bidraget.

En förstelärare:

 • är legitimerad lärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

En lektor:

 • är legitimerad lärare
 • har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen)
 • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav).

Lärarlegitimation

Skolverket betalar bara ut bidrag för karriärlärare som har en lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Ni måste vid varje rekvisitionstillfälle intyga att de som utsetts till förstelärare eller lektorer har legitimation. Undantag från kravet på legitimation finns endast för lärare som undervisar på engelska i ämnen som inte är språkundervisning.

Minst 50 procent undervisning

Det är ett krav att försteläraren eller lektorn ägnar minst 50 procent av sin arbetstid åt undervisning eller uppgifter som hör till undervisning.

Reduktion vid frånvaro

Om en karriärlärare är frånvarande på grund av sjukdom eller av annan anledning under sammanhängande period längre än 30 dagar reduceras bidraget. Frånvaro ska rapporteras i rekvisitionen.

Hur länge kommer bidraget finnas?

Reformens fortlevnad är ett politiskt beslut. Idag finns en bred majoritet som står bakom reformen och inget parti har indikerat att man anser att den ska tas bort. Reformen är fullt utbyggd läsåret 16/17 och då finns det anslag för 17 000 karriärtjänster för huvudmännen att ansöka om. I budgetpropositionen 2016 har regeringen aviserat medel för dessa tjänster årligen fram till 2019 (det vill säga så långt som budgeten sträcker sig).


Beslut 

Beslut om rekvisition 1 2016/17

Skolverket har fattat beslut om statsbidrag för 804 huvudmän, den totala summan vi kommer fördela är 617 miljoner kronor.

Här är sammanställningen över alla huvudmän som får bidrag utifrån rekvisition 1 (467 kB)

Beslut om ansökan 2016/17

818 huvudmän beviljas bidrag för totalt 16 577 karriärtjänster. Detta motsvarar 98 procent av de tjänster som gick att ansöka om.

Beslut om ansökan 2016/17 - antal tjänster och belopp per huvuman (514 kB)


Kontakt

karriartjanster@skolverket.se

Senast granskad: 2016-06-21
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten