Internationella vetenskapstävlingar

Skolverket ger bidrag till internationella vetenskapstävlingar för elever. Bidraget kan sökas av svenska organisationer som möjliggör svenska elevers deltagande i internationella tävlingar. Bidrag kan också sökas för kostnader för arrangerande av internationella tävlingar som genomförs i Sverige.

Ansökan om bidrag för 2017

Ansökan ska skickas in senast 15 mars. Information om hur ni gör ansökan ska publiceras här under vecka 4.

Vad ska bidraget användas till?

Bidragets kan ges till stöd för elevers deltagande i internationella tävlingar och till anordnande av  tävlingar i Sverige vars syfte är att

  • stimulera elevers lärande inom tävlingens vetenskapliga område
  • öka elevers intresse för vidare studier och
  • stödja samarbete och utbyte mellan elever och lärare i Sverige och andra länder

Bidrag till kostnader

Organisationen ska i ansökan beskriva de totala kostnaderna. Bidrag kan i mån av tillgängliga medel lämnas till kostnader för

  • elevers deltagande i internationella tävlingar
  • anordnande av internationella tävlingar i Sverige

Så fördelas bidraget

Vid fördelning av bidrag tar Skolverket hänsyn till

  • tävlingens syfte och koppling till det vetenskapliga område tävlingen avser
  • om tävlingen engagerar många elever
  • rimligheten i förhållandet mellan det sökta bidraget och redovisade totalkostnader
  • redovisningen av hur tävlingen föregående år genomfördes och hur bidraget användes, i de fall organisationen då erhöll bidrag

Kontakt

Ia Envall, undervisningsråd
Telefon: 08-5273 3592
ia.envall@skolverket.se

Senast granskad: 2017-01-19
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten