Statsbidrag för att utveckla sfi

Syftet med statsbidraget är att höja kvaliteten och öka flexibiliteten och individanpassningen av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).

Elever i vuxenutbildningen

Fram till den 31 januari 2017 kan anordnare av sfi eller motsvarande utbildning ansöka om statsbidrag för att utveckla sin verksamhet. Bidraget ska användas till insatser under 2017 som höjer kvaliteten i utbildningen och gör den mer flexibel och individanpassad.

Ansök för 2017 senast 31 januari 2017

Skicka ansökan som en excelfil senast den 31 januari 2017 till sfi.statsbidrag@skolverket.se

Skolverket beviljar bidrag i den mån det finns medel och för ett kalenderår i taget. Bidraget för 2017 beviljas under förutsättning att Skolverket får medel för ändamålet.


Vem kan söka?

  • kommuner eller kommunalförbund som anordnar sfi i egen regi
  • enskilda utbildningsanordnare som anordnar sfi på uppdrag av en kommun eller kommunalförbund
  • anstalt inom kriminalvården som anordnar utbildning som motsvarar sfi
  • folkhögskolor med betygsrätt som anordnar utbildning som motsvarar sfi
  • övriga enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt som anordnar utbildning som motsvarar sfi

Läs mer angående anordnare:


Redovisa bidragsåret 2016 - senast 28 februari

Skolverket följer upp och utvärderar hur statsbidraget har använts. De som fick beviljat statsbidrag för 2016 ska redovisa det. Sista dag att skicka in redovisningsblanketterna är den 28 februari 2017. Mottagare av statsbidraget ska redovisa hur statsbidraget använts på två sätt:

Ekonomisk redovisning

I den ekonomiska redovisningen ska samtliga kostnader som beviljats för år 2016 för insatsen redovisas. En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som tagits emot överstiger fem prisbasbelopp (221 500 kronor för år 2016) ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska redovisningen. Se information om revisor nedan.

Information om revisor (253 kB)

Kvalitetsuppföljning

I kvalitetsuppföljningen ska en beskrivning av utformningen och effekterna av de insatser som finansierats av statsbidraget redovisas. Läs mer om bestämmelserna i förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare, till höger.

Den ekonomiska redovisningen och kvalitetsuppföljningen görs på blanketter utformade av Skolverket. Blanketterna skickas till sfi.statsbidrag@skolverket.se senast den 28 februari 2017. Se mallar nedan.

Mall för ekonomisk redovisning (115 kB)

Mall för kvalitetsuppföljning (128 kB)


Beslut om bidrag för 2016

Skolveket har för bidragsåret 2016 beviljat 35 ansökande bidrag om sammanlagt 20,4 miljoner kronor.

Beslut 2016 (315 kB)

Kontakt

sfi.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2016-12-12
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten