Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Detta bidrag kan sökas av huvudmän som anordnar gymnasial lärlingsutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Bidraget ska användas till kostnader för att utveckla lärlingsutbildningen, ersättning till arbetsgivare som tar emot lärlingar och som ersättning för utbildade handledare. Bidraget för ersättning till arbetsgivare sänktes 2016 till 18 750 kronor per elev och termin.

Bidragets storlek

Bidraget består av tre delar:

Ersättning till arbetsgivare - högst 18 750 kronor per elev och termin. Dessa pengar ska gå oavkortat till den arbetsgivare som tar emot lärlingen.

Bidrag för utvecklingskostnader - högst 5000 kronor per elev och termin. Används av huvudmannen för att utveckla lärlingsutbildningen. Kan även lämnas till arbetsgivaren.

Bidrag för utbildade handledare högst 5000 kronor per elev och termin. Ersättning till arbetsgivare för varje elev vars handledare har deltagit i en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket.

Läs mer om bidrag för utbildade handledare

Om det är många som söker bidraget så minskas det proportionerligt för samtliga sökande. I kontakt med arbetsgivare är det därför bra att informera om att bidraget kan bli lägre om det är många som söker

Viktiga datum 2016

2016: Ansök för vt i mars, i okt för ht, redovis. för 15/16 i okt. 2016: Redovis. för 16/17 hösten.

Beslut för våren 2016

För våren 2016 beviljades 130 huvudmän bidrag om totalt drygt 214 miljoner kronor. Detta motsvarar bidrag för 8 669 elever.

Beslut våren 2016 (391 kB)

Villkor för bidraget

Statsbidrag lämnas för elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning och där ett utbildningskontrakt har upprättats. En huvudman som får statsbidrag ska vid en granskning kunna visa:

  • Utbildningskontrakt enligt (16 kap. 11a §) skollagen för de elever som huvudmannen beviljats bidrag för samt att eleverna deltar i en gymnasial lärlingsutbildning.
  • Underlag som styrker att huvudmannen haft utvecklingskostnader i enlighet med beviljat bidrag. 
  • Underlag som styrker att huvudmannen har betalat ut ersättningen till arbetsgivare i enlighet med beviljat bidrag.
    Läs mer i :
    Huvudmannens redovisning (119 kB)

Bidraget regleras i förordning (2011:947).

Ingen moms för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska inte betala moms på den ersättning för gymnasial lärlingsutbildning som huvudmannen betalar ut.  Enligt Skatteverket omfattas ersättningen till arbetsgivare av undantaget i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (ML) då handledning är en del i utbildningen av eleven  och förutsättningarna i 3 kap. 8 § ML är uppfyllda. Däremot ska ersättningen registreras som en inkomst av arbetsgivaren.

Vänd er till Skatteverket om ni har frågor om moms och skatt i samband med statsbidrag.

Elever kan få lärlingsersättning via CSN

Från 2014 gäller att elever som går en gymnasial lärlingsutbildning kan söka lärlingsersättning hos CSN, för måltider och resor.

Rapportera lärlingselever på rätt sätt

Det är viktigt att rapportera lärlingselever rätt både till CSN och Skolverket. Tänk på det här:

  • Registrera elever som deltar i en gymnasial lärlingsutbildning med en studievägskod som slutar på -0L.
  • Rätt studievägskod är en förutsättning för att eleven ska kunna få lärlingsersättning från CSN.
  • Uppdatera studievägskoden för elever som skrivs över till en gymnasial lärlingsutbildning.

Kontrakt för anställning av elev

Från den 1 juli 2014 är det möjligt att teckna ett tidsbegränsat avtal om anställning för elever som deltar i gymnasial lärlingsanställning. Avtalet tecknas mellan eleven och arbetsplatsen. Se lag om gymnasial lärlingsanställning.

Kontakt

E-post: larling.statsbidrag@skolverket.se

Lisa Hellblom
08-5273 3467

Senast granskad: 2016-04-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten