Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Kommuner i samverkan om minst tre kommuner kan ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Statsbidraget är del av satsningen regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att ge fler vuxna en möjlighet få en utbildning som till stor del genomförs på en arbetsplats.

Ansökan 1: 15 jan – 15 feb
Ansökan 2: maj – juni
Halvårsredovisning: maj – juni
Rekvisition: december

Den 1 januari 2017 trädde förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ikraft. Statsbidraget söks för yrkesvux, yrkesvux som kombineras med utbildning i sfi och svenska som andraspråk, lärlingsvux, lärlingsvux som kombineras med utbildning i sfi och svenska som andra språk och yrkesförarutbildning. Förordning (2016:937)

Ansökan är stängd

I Mina sidor kan du se ansökan och alla handlingar för de ärenden som är inskickade via Mina sidor och är under handläggning av Skolverket. Vi publicerar även beslut där. Du kan bara se de ärenden för de bidrag som du har fått behörighet till i Mina sidor.

Vi fattar beslut om ansökan i mars 2017.

Mina sidor är avstängd - fre 24/2

Under söndag 26/2 mellan 08:00 och 19:00 kan kortare störningar i tjänsten Mina sidor förekomma på grund av underhåll.


Statsbidrag kan lämnas för lärlingsutbildning på gymnasial nivå inom

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna

Bidrag för utbildning, arbetsplats och handledare

Statsbidraget är uppdelat i tre delar och omfattar bidrag till

 • genomförande av lärlingsutbildning
 • ersättning till arbetsplatsen
 • utbildning av handledare på arbetsplatsen

Villkor för lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiepoäng. För att statsbidrag ska beviljas måste minst 70 procent av lärlingsutbildningen genomföras på en arbetsplats.

För lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska utbildningen omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiesärskolepoäng i yrkesämnen och till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

För att få statsbidrag ska bland annat:

 • minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna,
 • sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna,
 • utbudet ska planeras efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
 • de samverkande kommunerna ska visa på ett behov av utbildningen,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda en möjlighet till validering,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
 • för regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet,
 • kommunen teckna avtal med aktuella arbetsplatser som reglerar åtaganden och ansvar för arbetsplatsen respektive kommunen,
 • ett utbildningskontrakt upprättas i när lärlingsutbildning påbörjas, vilket ska undertecknas av ansvarig på arbetsplatsen, rektor för kommunal vuxenutbildning och eleven,
 • uppgift om att eleven genomgår lärlingsutbildning för vuxna antecknas i elevens individuella studieplan.

Så mycket bidrag kan kommunen få

Statsbidrag för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux fördelas på grundval av det antal elever som antagits till utbildningen under den period som beslutet om bidrag avser.Statsbidrag för lärlingsutbildning och för ersättning till arbetsplatsen är kopplade till omfattningen av elevens utbildning och är 50 000 kr respektive högst 40 000 kr per årsstudieplats. Statsbidraget för ersättning till arbetsplatsen kan dock inte överstiga det belopp kommunen lämnar som ersättning till arbetsplatsen.

Statsbidrag för utbildning av handledare på arbetsplatsen är högst 3 500 kr för varje utbildad och anlitad handledare. Om en elev har flera handledare utgår endast ett bidrag.


Bidragsåret 2016

Helårsredovisning för 2016

Den 22 november 2016 fattade Skolverket beslut om helårsredovisning för bidragsåret 2016. Beslutet avser godkänd redovisning och återkrav.

Beslut Lärlingsvux helårsredovisning 2016 (43 kB)

Omfördelning och ytterligare återkrav

Beslut om omfördelning för bidragsåret 2016 fattades den 20 december 2016. Beslutet avser omfördelning till huvudmän som genomfört fler årsstudieplatser än de beviljats bidrag för i mån om medel. Beslut fattades även om återkrav för den del av bidraget som avser arbetsplatser.

Beslut omfördelning och återkrav Lärlingsvux 2016 (50 kB)


​​​​​​Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-02-16
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten