Statsbidrag för yrkesförarutbildning

Bidraget kan sökas av kommuner i samverkan om minst tre kommuner för statsbidrag för yrkesförarutbildning inom gymnasial vuxenutbildning.

Lastbil Ansökan 1: 15 jan – 15 feb
Ansökan 2: 1 maj – 1 juni
Halvårsredovisning: maj – juni
Rekvisition: december

Den 1 januari 2017 trädde förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ikraft. Statsbidraget söks för yrkesvux, yrkesvux som kombineras med utbildning i sfi och svenska som andraspråk, lärlingsvux, lärlingsvux som kombineras med utbildning i sfi och yrkesförarutbildning.

Förordning (2016:937)

Ansökan är stängd

I Mina sidor kan du se ansökan och alla handlingar för de ärenden som är inskickade via Mina sidor och är under handläggning av Skolverket. Vi publicerar även beslut där. Du kan bara se de ärenden för de bidrag som du har fått behörighet till i Mina sidor.

Vi fattar beslut om ansökan i mars 2017.


Villkor för statsbidraget

 • minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna,
 • sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna,
 • utbudet ska planeras efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
 • de samverkande kommunerna ska visa på ett behov av utbildningen,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda en möjlighet till validering,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
 • för regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet,
 • anordnande kommuner ska redovisa deltagare och genomförda poäng till Skolverket,
 • förkunskapskrav för att få delta i kursen är att eleven har körkort med behörigheten B,
 • utbildningarna kan endast genomföras som en sammanhållen utbildning som genomförs under 2017 och enligt nationella kursplaner och föreskrifter som meddelats av Skolverket och Transportstyrelsen,
 • om utbildningen inte kommer till stånd på grund av för få sökande eller av annat skäl ska Skolverket meddelas detta mellan 1 maj - 1 juni 2017.

De kommuner som har tagit emot statsbidrag för yrkesförarutbildning ska lämna uppgifter om genomförd verksamhet till Skolverket.

För sammanhållna utbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter lämnas statsbidrag per deltagarplats.


Bidragsåret 2016

Helårsredovisning för 2016

Den 22 november 2016 fattade Skolverket beslut om helårsredovisning för bidragsåret 2016. Beslutet avser godkänd redovisning och återkrav.

Beslut Yrkesförare helårsredovisning 2016 (121 kB)

Omfördelning

Beslut om omfördelning för bidragsåret 2016 fattades den 20 december 2016. Beslutet avser omfördelning till huvudmän som genomfört fler årsstudieplatser än de beviljats bidrag för i mån om medel.

Beslut omfördelning Yrkesförare 2016 (109 kB)

Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-02-16
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten