Statsbidrag för yrkesvux

Kommuner i samverkan om minst tre kommuner kan ansöka om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet med yrkesvux är att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning.

Elever Ansökan 1: 15 jan – 15 feb
Ansökan 2: 1 maj – 1 juni 
Halvårsredovisning: maj – juni 
Rekvisition: december

Den 1 januari 2017 trädde förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ikraft. Statsbidraget söks för yrkesvux, yrkesvux som kombineras med utbildning i sfi och svenska som andraspråk, lärlingsvux och lärlingsvux som kombineras med utbildning i sfi och yrkesförarutbildning.

Förordning (2016:937)

Ansökan är stängd

I Mina sidor kan du se ansökan och alla handlingar för de ärenden som är inskickade via Mina sidor och är under handläggning av Skolverket. Vi publicerar även beslut där. Du kan bara se de ärenden för de bidrag som du har fått behörighet till i Mina sidor.

Vi fattar beslut om ansökan i mars 2017. 


Vem kan söka?

Statsbidrag kan sökas för yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna

Villkor för att få statsbidrag

 • minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna,
 • de samverkande kommunerna ska sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som den utbildning som bidraget lämnas för. Det finns däremot inget krav på fördelning av den egna finansieringen av årsstudieplatser.
 • sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna,
 • utbudet ska planeras efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
 • de samverkande kommunerna ska visa på ett behov av utbildningen,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda en möjlighet till validering,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
 • för regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet,
 • arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux. Omfattningen ska för varje elev vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats.

Bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som statsbidrag lämnas för enligt denna förordning. Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska i stället företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

50 000 kronor per årsstudieplats

Statsbidrag lämnas med 50 000 kr per årsstudieplats för ett kalenderår i taget. Statsbidrag betalas ut proportionellt i förhållande till antalet genomförda verksamhetspoäng. En årsstudieplats även kan fördelas mellan flera elever. För de kurser som ingår i yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå motsvarar en årsstudieplats 800 verksamhetspoäng.

Verksamhetspoäng

800 verksamhetspoäng

 • bygg- och anläggningsprogrammet
 • el- och energiprogrammet
 • fordons- och transportprogrammet
 • hantverksprogrammet
 • hotell- och turismprogrammet
 • industritekniska programmet
 • naturbruksprogrammet
 • restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

1100 verksamhetspoäng

 • barn- och fritidsprogrammet
 • handels- och administrationsprogrammet
 • vård- och omsorgsprogrammet

1 300 verksamhetspoäng

För orienteringskurser och för kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng.

För orienteringskurser lämnas statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare. För en person som deltar i utbildning som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller utbildning i svenska för invandrare lämnas statsbidrag för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng varav högst 200 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får utgöra högst 25 procent av en elevs utbildning för de elever som också deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samverkande kommunerna.


Beslut för bidragsåret 2016

Nov 2016 | Helårsredovisning för 2016

Beslut om helårsredovisning för bidragsåret 2016 fattades tisdagen den 22 november 2016 för yrkesvux och yrkesvux som kombineras med Sfi. Beslutet avser godkänd redovisning, återkrav och ändring av beviljade medel. Beslutet för yrkesvux som kombineras med Sfi inkluderar även beslut om omfördelning.

Beslut Yrkesvux helårsredovisning 2016 (160 kB)

Beslut Yrkesvux+SFI helårsredovisning 2016 (140 kB)

Omfördelning

Beslut om omfördelning för bidragsåret 2016 fattades den 20 december 2016. Beslutet avser omfördelning till huvudmän som genomfört fler årsstudieplatser än de beviljats bidrag för i mån om medel.

Beslut omfördelning Yrkesvux 2016 (30 kB)


Kontakt 

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-02-16
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten