Fakta om studie- och yrkesvägledning

Vägledning är en process och tar tid. För att den ska leda till hållbara val för individen och för att undvika kostsamma avhopp och programbyten behöver vägledarens roll stärkas och kvaliteten höjas inom studie- och yrkesvägledningen.

Ett krav i skollagen

Skollagen ställer krav på studie- och yrkesvägledning. Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Att Sveriges elever ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till framtidsfrågor är viktiga mål som rör hela skolans personal. Det är också en utgångspunkt för Skolverkets uppdrag att på olika sätt främja kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledningen.

Livslång vägledning – strategiskt viktigt

Livslång vägledning omfattar information, rådgivning, vägledning och karriärhantering och ska ses som en central del av det livslånga lärandet.

Livslång vägledning är också viktig för att minska studieavbrott och för att åstadkomma bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden.

Vägledningens roll

Det finns ett växande behov av att hjälpa människor att hantera övergångar mellan olika utbildningar samt övergången mellan utbildning och arbetsmarknad. Här ingår även att de ska kunna tillgodogöra sig stora mängder information och att kritiskt kunna granska den marknadsföring som sker av olika utbildningar.

Vägledningen kan ges vid personliga möten eller i webb- eller telefonbaserade former och kan även innefatta självservice.

Senast granskad: 2016-02-17
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen