Stöd i arbetet med studie- och yrkesvägledning

Elevens studieval- och yrkesval har stor betydelse för hur dennes framtid kommer att utvecklas. För att eleverna ska kunna hantera valsituationer och gör väl underbyggda val har studie- och yrkesvägledningen en viktig roll. De senaste årens skolreformer har också omfattat studie- och yrkesvägledningen. Nu finns nya allmänna råd som ska fungera som stöd för planering och genomförande av verksamheten.

De nya råden gäller samtliga skolformer förutom förskolan och förskoleklassen. Studie- och yrkesvägledningen är en fråga för hela skolan. Studie- och yrkesvägledaren har en central roll och huvudmannen och rektorn ett särskilt ansvar att se till att arbetet organiseras och genomförs på ett sådant sätt att eleverna får den studie- och yrkesvägledning de behöver. Individanpassat, långsiktigt och systematiskt.

Inga punktinsatser

Mångfalden av både yrken och utbildningar, tillsammans med en ständigt pågående samhällsutveckling, gör att eleverna kan uppleva det komplicerat och svårt att överblicka sina möjligheter. Eleven behöver utveckla kunskaper och färdigheter för att hantera valsituationer. Det är därför viktigt att studie- och yrkesvägledningen påbörjas tidigt och sker kontinuerlig under hela utbildningstiden.

Personalens fortbildning viktigt

För att stödja skolan i sitt uppdrag att tillgodose elevernas behov av vägledning erbjuder Skolverket studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer olika fortbildningsinsatser som bidrar till utveckling av studie- och yrkesvägledningen.

Senast granskad: 2016-03-21
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen