Nyanlända elever

Nyanlända elever i grundskolan omfattas av samma regelverk som andra elever i grundskolan när det gäller särskilt stöd och betygssättning.

Verksamheten i grundskolan ska organiseras så att eleverna i huvudsak har en sammanhållen och gemensam studiegång. Undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Det gäller även nyanlända elever, som kan behöva särskilda åtgärder för att få bra förutsättningar för sitt lärande.

Hur man organiserar undervisningen, gör gruppindelningar av elever, till exempel förberedelseklasser, är inte specifikt reglerat inom ramen för skolans författningar, utan blir en fråga för skolans rektor att fatta beslut om.

Kommunikation kring betyg

Läraren ifråga har skyldighet att kommunicera med eleven kring betyg.

Vid betygssättning av ett ämne i grundskolan ska läraren göra en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen. Detta framgår för betygssättning innan ett ämne avslutas i 10 kap. 19 § skollagen.

Åtgärdsprogram om eleven riskerar att inte nå kunskapskraven

Åtgärdsprogram ska upprättas för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven och som är i behov av särskilt stöd. För många nyanlända behövs åtgärdsprogram upprättas. För ytterligare vägledning, se Skolverkets allmänna råd kring utbildning av nyanlända.

Senast granskad: 2013-11-13