Sex och samlevnad

Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer är inskrivna i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp inom ramen för många kurser och ämnen.

Sex- och samlevnadsundervisningen kan beröra flera olika perspektiv som tillsammans ger eleverna en helhetsbild av vad människans sexualitet och relationer kan innefatta. Det kan handla om alltifrån ett historiskt perspektiv på människans sexualitet och relationer, hur olika religioner förhåller sig till dessa frågor, vad vi kan lära oss av skönlitterära berättelser, hur normer kring kön och sexualitet manifesteras i reklambilder eller hur lagstiftningen kring dessa frågor ser ut i Sverige idag.

Läroplanen om skolans ansvar

Enligt grundskolans läroplan har rektor ansvar för att undervisningen integrerar ämnesövergripande  kunskapsområden, där sex och samlevnad är ett. 

Enligt gymnasieskolans läroplan har rektor inom givna ramar ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskap om sex och samlevnad.

Läroplanen för grundskolan säger också att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.
 
Gymnasieskolans läroplan säger att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan att begränsas av rådande föreställningar och normer om vad som är kvinnligt och manligt.
Senast granskad: 2016-02-22
Innehållsansvar: Kvalitetsutvecklingsenheten