Delaktighet och inflytande

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att barn och elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem.

Att arbeta demokratiskt betyder att alla har möjlighet att påverka och delta i beslutsfattande. Detta förutsätter att barn och elever känner till vilka villkor och ramar som gäller i olika situationer. Att synliggöra vilket inflytande barn och elever har är därför en utgångspunkt.

Reellt inflytande ger mening

För att elever ska utveckla demokratisk kompetens och finna det meningsfullt att delta i demokratiska processer måste de utöver att lära sig demokratins spelregler även få vara med i för dem meningsfulla demokratiska sammanhang. Till detta skall knytas ett reellt inflytande. Det handlar med andra ord om att ge eleverna demokratins verktyg, reellt inflytande samt väcka deras vilja och engagemang att använda dessa verktyg.

Komma till tals i diskussionen

Det är därför viktigt att barn och eleverna får komma till tals i undervisningen så att praktisk demokratisk träning kombineras med deras kunskapsutveckling i olika ämnen. Alla måste ges möjlighet att få komma till tals. Ett effektivt sätt att kontrollera detta är att t.ex. undersöka vem/vilka som ges talutrymme.

Senast granskad: 2016-02-11
Innehållsansvar: Kvalitetsutvecklingsenheten