Likabehandlingsplan

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan, eller vad man väljer att kalla den. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området.

Årlig plan i varje verksamhet

Planen ska upprättas årligen för varje verksamhet inom förskolan och skolan. Det betyder att separata enheter inom förskolan eller fritidsverksamheten i skolan ska ha egna planer som bygger på de kartläggningar som gäller inom den verksamheten.

Planens innehåll

I planen ska det finnas mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där ska finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen ska beskriva hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns och elevers vårdnadshavare.

Stöd i arbetet med planen

Tänk på att planen inte är något som kan göras av en enskild person eller separerat från arbetet i verksamheten. Planen är en dokumentation av det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet som genomförs i förskolan eller skolan. Ta hjälp av Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Om det passar er att göra en plan på nätet så pröva DO:s webbverktyg Plan för skolan. 

Senast granskad: 2016-02-11
Innehållsansvar: Kvalitetsutvecklingsenheten