PIRLS i korthet

PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Länder från hela världen deltar och den genomförs vart femte år. Det är IEA som organiserar studien och i Sverige är det Skolverket som står för genomförandet.

PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study.

Syftet med studien är att beskriva och jämföra elevers läsförmåga och attityder till läsning. Syftet är också att försöka förklara och förstå trender inom länder och att undersöka skillnader i elevers läsförmåga mellan länder, mot bakgrund av skolans organisation, lärares undervisning och elevernas situation och attityder.

Utöver det jämför studien också skillnader mellan olika länders skolsystem. Sådana jämförelser ökar ländernas möjligheter att upptäcka sina egna systems starka och svaga sidor, vilket i förlängningen kan leda till en förbättrad skola.

PIRLS är en omfattande studie som innefattar både förstudie och huvudstudie. Syftet med förstudien är att finslipa mätmetoder och mätinstrument inför huvudstudien.

Aktuella händelser i studien

Våren 2016: Under våren kommer ca 4 900 elever från 154 skolor i hela Sverige att genomföra ett pappersprov och ett digitalt prov. Eleverna och deras vårdnadshavare, elevernas lärare i svenska och rektorn på skolorna kommer att besvara en enkät om läsning. Sedan kommer proven att skickas in till Skolverket för rättning.

Hösten 2015: Under hösten kommer vi att utvärdera och revidera proven och enkäterna från förstudien inför huvudstudien. I proven ser vi över texterna och väljer ut 6 av de texter som provades ut i förstudien för att komplettera de 6 texter som är återkommande för trendanalys.

Skolor till huvudstudien kommer att kontaktas. Vi kommer att börja kontakta de skolor som ska vara med i huvudstudien under hösten 2015.

Våren 2015: Fältstudien är nu genomförd. Vi riktar ett stort TACK till alla skolor som ställt upp i fältstudien! Vi kommer nu att analysera svaren för att kvalitetssäkra prov och enkäter inför huvudstudien.

Senast granskad: 2013-06-28
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen