PISA i korthet

PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år.

PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt. Vid varje tillfälle som studien genomförs är ett kunskapsområde huvudämne men alla kunskapsområden undersöks varje gång, vilket möjliggör jämförelser över tid. I PISA deltar både OECD-länder och icke OECD-länder.

I PISA ligger stor vikt på elevernas förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang. Eleverna ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem. I undersökningen ställs frågan om hur 15-åringar på ett konstruktivt sätt klarar att analysera, resonera och föra fram sina tankar och idéer. Man betonar det livslånga lärandet och att eleverna fortsätter att lära sig under hela livet.

Återkommande mätningar på resultat och trender

En stor fördel med PISA är att man kan få återkommande mätningar av resultat och trend. PISA syftar också till att öka förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av observerade skillnader i förmåga. Ett syfte med undersökningen är att förse politiker med goda empiriska underlag. Genom att undersöka dessa samband i internationella jämförande studier kan länderna upptäcka sina egna systems starka och svaga sidor vilket i förlängningen kan leda till en förbättrad skola.

Aktuella händelser i studien

4 maj 2015: Svensk skola granskad av OECD. Granskningen har genomförts mot bakgrund av svenska elevers fallande resultat i OECD:s PISA-mätningar. OECD: Sweden should urgently reform its school system to improve quality and equity

Maj 2015: Huvudstudien i PISA 2015 är nu genomförd och Skolverket vill rikta ett stort tack till alla skolor och elever som har deltagit! Nu börjar arbetet med att sammanställa alla svar på proven och enkäterna. I december 2016 publiceras resultaten.

14 april 2015: Att svara eller inte svara. Svenska elevers motivation att genomföra PISA-provet. En ny analys som baserar sig på enkätsvar från eleverna på frågor om ansträngning och motivation att göra PISA-provet samt på deras faktiska svarsmönster i PISA-proven. Att svara eller inte svara. Svenska elevers motivation att genomföra PISA-provet

14 april 2015: Fokus på matematik. En ny analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument och den internationella studien PISA. Fokus på matematik.
5 mars 2015: Ny rapport från OECD - The ABC of Gender Equality in Education En fördjupad analys av data från PISA 2012 om skillnaden mellan flickor och pojkars resultat i matematik och naturvetenskap. The ABC of Gender Equality in Education - aptitude, behaviours, confidence

2-27 mars 2015 har huvudstudien för PISA 2015 genomförts. 8 700 elever från 280 skolor har deltagit i studien.

Senast granskad: 2015-05-04
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen